Sänkt alkholkonsumtion

Motion 2007/08:So364 av Eva-Lena Jansson (s)

av Eva-Lena Jansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regler för införsel av alkohol och tobak.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kampanj för sänkt alkoholkonsumtion.

1 Yrkande 1 hänvisat till SkU.

Motivering

Sedan förändringar gjorts om införsel av alkohol till Sverige har alkoholkonsumtionen ökat kraftigt, en ökning som har många negativa effekter i vårt samhälle. Alltfler våldsbrott relaterade till alkohol rapporteras både från hemmiljöer samt vid och i närheten av restauranger och nöjeskrogar. Den ökade införseln har också inneburit att stora mängder alkohol finns exponerade i många hem där barn och ungdomar lever, och detta samtidigt som den illegala försäljningen av alkohol har ökat dramatiskt, ofta riktat till ungdomar. Sverige riskerar nu en utveckling där folkhälsan försämras kraftigt och allt fler barn och ungdomar drabbas av alkoholens baksidor.

När Sverige blev medlem i EU utlovades det att den nationella socialpolitiken inte skulle påverkas av medlemskapet. Nu när man kan se att sådana löften inte var värt något så återstår det för Sverige, även i samband med förhandlingar om en ny EU-konstitution, att verka för höjda införselregler när det gäller alkohol och tobak.

Regelverket för alkoholreklam har också påverkats sedan EU-medlemskapet, vilket märkts inte minst i veckotidningar men också i dagstidningar där reklam för alkohol förekommer flitigt.

För att motverka en tidig alkoholdebut och ge ungdomar alternativ till en alltmer alkoholfixerad livsstil så borde en nationell upplysningskampanj, liknande Spola kröken i slutet av 70-talet, genomföras med riktade satsningar på skolornas högstadier och gymnasiet. I detta arbete borde olika frivillighetsorganisationer och nykterhetsorganisationer involveras för att tillvarata deras kunskap och erfarenhet.

Om inget görs så riskerar vi att få enorma kostnader inom sjukvården, kriminalvården och dessutom ett stort lidande bland barn, ungdomar och kvinnor som drabbas extra hårt när alkoholkonsumtionen ökar. Allt fler kommer att hamna i ett missbruksproblem och antalet våldsbrott som misshandel och våldtäkt kommer att öka. Sverige har ett gammalt förflutet som en nation där alkoholism tillhörde våra vanligaste folksjukdomar. Ska vi kunna motverka en utveckling som leder oss tillbaka till det samhället måste det vidtas åtgärder nu.

Stockholm den 2 oktober 2007

Eva-Lena Jansson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)