Sanktionsavgifter vid arbetsmiljööverträdelser

Motion 2016/17:1898 av Leif Nysmed (S)

av Leif Nysmed (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att driva in sanktionsavgifter från samtliga aktörer på den svenska arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ingå bilaterala överenskommelser med andra EU-länder för att driva in sanktionsavgifter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljölagstiftningen och dess sanktioner gäller alla företag som verkar i Sverige. I dagsläget finns inga medel för Arbetsmiljöverket att driva in sanktionsavgifter från utländska företag när dessa brutit mot Arbetsmiljöverkets författningssamling. Att lägga sanktioner på utländska företag är inte problemet. Istället uppstår bekymmer när sanktionerna ska verkställas. Ett sätt att åtgärda detta när det gäller till exempel åkerinäringen är att så kallat klampa bilarna så att de inte kan lämna landet. Det är svårare när det generellt handlar om företag. Den möjlighet som används då är att skriva bilaterala överenskommelser mellan olika länder. På så sätt kan sanktionen verkställas i ett annat land. Därför bör bilaterala avtal inom EU skrivas för att stärka sanktionsmöjligheter mot utländska företag.

Leif Nysmed (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)