Särskild ljudkanal i TV

Motion 1998/99:Kr205 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
I Standardregler för att tillförsäkra människor med
funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet, antagna av
FN på initiativ av bland annat Sverige, framgår av regel 5 B,
Tillgång till information och möjlighet till kommunikation
att medlemsstaterna bör uppmuntra medier, speciellt
television, radio och tidningar, att göra sina tjänster
tillgängliga.
Kulturutredningen föreslog för sin del att krav på handikappanpassning
skall gälla för samtliga marksändande TV-företag.
Synskadade kan inte läsa textremsan till Utländska TV-program eller de
utländska inslagen i nyhetsprogrammen. Sändningarna är således inte
utformade så att de är tillgängliga för denna grupp. Om textremsan läses upp
i en särskild ljudkanal skulle dessa problem kunna undanröjas.
Redan idag finns teknik för att göra TV tillgänglig för synskadade.
Sveriges Television säger sig dock inte vilja satsa på en teknik som är på väg
ut från marknaden. I stället avser man att invänta den nya digitala
sändningstekniken. Man menar att införandet av digital TV innebär nya
möjligheter att ytterligare öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Sveriges Television har nu fått sändningstillstånd för digital TV från
årsskiftet 1998/99. Det är viktigt att tillgängliga TV-program för synskadade
kan börja sändas så snart digitala TV-sändningar kommer igång. SVT har
sedan länge detta uppdrag. Det bör nu verkställas omgående.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av att Sveriges Televisions sändningar snarast möjligt
görs tillgängliga för synskadade.

Stockholm den 19 oktober 1998
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)