Särskilt boende för psykiskt sjuka

Motion 2006/07:So343 av Göran Persson i Simrishamn och Kerstin Engle (s)

av Göran Persson i Simrishamn och Kerstin Engle (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en mellanvårdsenhet för psykpatienter.

Motivering

Debatten har snedvridits av uppmärksammade och tragiska våldsbrott och att då allt ordnar sig bara vi får fler slutenvårdsplatser.

Ett eventuellt samband mellan brister i den psykiatriska vården och medborgarnas trygghet relaterat till olika brott kan diskuteras och är ytterst komplex.

Men att bara eftersträva fler slutenvårdsplatser anser vi är fel! Visst har slutenvården skurits ned lite väl drastiskt men det finns ett minst lika stort behov av en mellanvårdsenhet – en enhet som är placerad mellan den slutna vården och den öppna vården.

Denna form av vård är extra viktig för personer med exempelvis schizofreni. Patienter med denna typ av sjukdom kräver inte lika mycket personal som de som är placerade i sluten vård, men de kräver ändå en regelbunden tillsyn så att medicinering och kontakter med sociala myndigheter sköts på ett bra sätt.

Om det finns ett eventuellt samband mellan omhändertagandet inom den psykiatriska vården/omsorgen och våldsbrott är en diskussion som alltjämt pågår. Avsaknaden av en mellanvårdsenhet är dock fortfarande ett bestående problem.

Det är önskvärt med åtgärder och påpekanden om det viktiga i att förbättra vården för de patienter som inte är i behov av sluten vård, men som inte klarar av att bo i eget boende.

Utredningen om ett eventuellt samband mellan omhändertagandet inom den psykiatriska vården och omsorgen och våldsbrott har inte gett ett entydigt svar. Vårt förslag innebär en förbättring för både patienten, personalen och allmänheten.

Stockholm den 27 oktober 2006

Göran Persson i Simrishamn (s)

Kerstin Engle (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)