med anledning av prop. 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter

Motion 2013/14:Sf26 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter.

Motivering

Regeringen föreslår i sin proposition 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter att den nuvarande bestämmelsen om synnerligen ömmande omständigheter ersätts med särskilt ömmande gällande barns möjligheter till uppehållstillstånd. Vidare föreslås att uppehållstillstånd får lämnas efter att en utvisning eller avvisning fått laga kraft.

Redan i dag finns möjligheten att bevilja uppehållstillstånd om ömmande omständigheter föreligger. Regeringen konstaterar i sin proposition att omständigheterna för barn inte behöver vara av samma allvar och tyngd som för vuxna. Att ändra lydelsen synnerligen till särskilt är därför inte nödvändigt. Vidare finns en stor osäkerhetsfaktor på hur dessa förändringar kommer att tillämpas, något som även många remissinstanser tillstyrker.

Av liknande skäl bör heller inte uppehållstillstånd beviljas efter beslut om avvisning eller utvisning som fått laga kraft. Barnombudsmannen, Rädda Barnen m.fl. ifrågasätter förslagets lydelse och hur det ska tillämpas i praktiken. Då förslaget inte preciserar närmare villkor för dess tillämpning finns ett alltför stort utrymme för vidlyftiga tolkningar.

Av ovan nämnda skäl bör därför regeringens proposition 2013/14:216 av-slås.

Stockholm den 22 april 2014

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-04-22 Bordläggning: 2014-04-25 Hänvisning: 2014-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)