Satellit- och dataövervakning av transittrafik

Motion 1998/99:Ju222 av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)

av Lars U Granberg och Lennart Klockare (s)
Både före och efter inträdet i EU har smugglingen varit ett
problem för samhället. Under de senaste tre åren har
smugglingen ökat så fort att man nu har svårt att sätta sig in i
hur stora mängder alkohol, tobak och andra
konsumtionsvaror som förs in i landet. Det är också svårt att
slå fast om varorna är avsedda för konsumtion inom Sverige.
Smugglingen har under de senaste åren blivit allt mer
sofistikerad. Man för in varor i ett land för att sedan
transportera det vidare till destinationslandet.
När man ser till tullens alkoholbeslag så har beslagtagen alkohol ökat
drastiskt. Smugglingen handlar nu i större utsträckning om mer och mer
kvantitativt tänkande. Tidigare hade vi en smuggling som vanligtvis
handlade om att förse husbehovet i form av egen införsel i väskor m.m. Nu
handlar det om smuggling för att förse ett nätverk i den undre världen i
Sverige eller något annat land i eller utom Europa. Som verktyg använder
man mer och mer den så kallade transittrafiken i form av långtradare.
Några av tullens fall har rört långtradare som har transitdeklarerats för
slutdestination i forna Sovjetunionen, men som på sin färd genom Sverige
tömts på sitt innehåll. I det här fallet brottas vi med en internationellt
organiserad brottslighet.
Jag tror att vi genom ett ökat utbyte mellan EU-ländernas tull och polis
kommer att komma en bit på väg. I det samarbetet skulle en satsning på så
kallad satellit- och dataövervakning av exempelvis transittrafiken underlätta
möjligheten att komma åt de internationella ligor som håller på med
smuggling i stora kvantiteter. Med hjälp av redan befintlig teknik, så kallade
GPS-system, kan och bör vi övervaka transittrafiken som passerar Sverige.
Det ligger också i vårt intresse att ett sådant system även byggs upp inom
EU.
I dag finns systemet inom försvaret. Det är ett system som vid en eventuell
krissituation skiljer ut våra egna fordon från fiendens. Säkerheten i dessa
system är vad avser positionsbestämmelser bättre än + - 25 meter och
beträffande hastighet är noggrannheten bättre än + - 5 m/sekund. Det kan
jämföras med dagens kartor som har avvikelser på + - 15 meter. Storleken på
en GPS-sändare, med vilken man kan spåra och följa fordonet, kan fås i
modeller liknande den storlek som transitplomberingen har i dag.
Många hävdar att detta skulle inskränka på sekretess och personlig
integritet. Men med dagens system handlar det inte om att bygga upp nya
databanker med personregister. Det handlar om ett system som går ut på att
följa ett fordon på samma sätt som vi idag kan följa tåg, flygplan eller båtar.
System av den här sorten behöver inte vara inskränkande på den personliga
integriteten och inte heller på sekretessen.
Vi vet vilka summor smugglingen rör sig om. Vi vet också att det inte bara
rör smuggling till Sverige, utan också smuggling från Sverige till andra
länder. Sammantaget handlar det om enormt stora belopp. Det här handlar till
största delen om en verksamhet i den undre värden. En verksamhet som vi
med alla hjälpmedel måste försöka att stoppa. Vi kan också räkna oss fram
till vilka konsekvenser smugglingen får på de sociala kostnaderna i vårt land,
i exempelvis ökad alkoholkonsumtion.
Vi måste se över de lagstiftningar som på ett eller flera sätt hindrar
användningen av ny teknik i jakten på de internationella smugglarligor som
för närvarande arbetar i Sverige.
Vi måste också uppmuntra transportföretag och försäkringsbolag som vill
använda ny teknik i jakten på smugglarna. Därför måste det till en
lagstiftning som tillåter och inte bromsar användningen av satellit- och data-
övervakning av all transittrafik som passerar Sverige.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av en översyn på de områden motionen berör.

Stockholm den 18 november 1998
Lars U Granberg (s)

Lennart Klockare (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)