Satsa på Högskolan i Skövde

Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S)

av Patrik Björck m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges idag som ett av de stora bekymren inom såväl privat som offentlig verksamhet. Det är ett hot mot utveckling av såväl företag som vår gemensamma välfärd.

Högskolorna utanför storstadsregionerna spelar en viktig roll för att privat och offentlig sektor i hela Sverige ska kunna utvecklas, genom att de ger närhet till kunskap, kompetens och internationella kontakter. För Skaraborg, den östra delen av Västra Götalandsregionen, är utvecklingen av Högskolan i Skövde av avgörande betydelse.

Skaraborg behöver fler platser för högre utbildning

Statistik från SCB visar att cirka 24 procent av landets befolkning i åldersgruppen 2165 år har en eftergymnasial utbildning som är tre år eller längre. I Skaraborgsområdets 15 kommuner är motsvarande siffra betydligt lägre, ungefär 17 procent. Nära tillgång till högre utbildning har visat sig ha en positiv effekt på utbildningsnivån. Trots detta är Skaraborgsområdet missgynnat när det gäller tillgång till högre utbildning. I Sverige erbjuds i genomsnitt cirka 30 statligt finansierade helårsutbildningsplatser för högre utbildning per 1000 invånare. I Skaraborgsområdet är motsvarande siffra cirka 15 utbildningsplatser. Eftersom Högskolan i Skövde idag utbildar för hela sitt utbildnings­anslag behöver en höjning av anslagen för såväl forskning som utbildning övervägas.

Regional kompetensförsörjning

Högskolorna utanför storstadsregionerna fyller en viktig roll genom att starta utbildningar som riktar sig mot olika regionala och delregionala bristyrken. Till exempel startade Högskolan i Skövde nyligen två utbildningar till specialistsjuk­sköterska som är starkt efterfrågade av vårdgivare i Skaraborgsområdet. Punktinsatser mot bristyrken kan också ske genom samverkan mellan olika regionala lärosäten. Ett sådant samarbete finns på lärarutbildningsområdet mellan Högskolorna i Skövde och Borås, viket har resulterat i att Högskolan i Borås erbjuder lärarutbildning i Skövde.

För att kunna skapa utbildningar som riktar sig mot bristyrken behöver dock Sveriges högskolor utanför storstadsregionerna ha en utbildningsvolym som står i proportion till befolkningsmängden i deras hemmaregioner. Högskolan i Skövde är med det här synsättet för liten och behöver få möjlighet att växa.

En ökad utbildningsvolym ger effekt även på näringslivet

I diskussioner om det svenska näringslivets utveckling lyfter alla fram behovet att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Samverkan med högre utbildning och forskning betonas då som oerhört viktigt. Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med det omgivande sam­hället och näringslivet på största allvar. Ett exempel på det effektiva samverkansarbetet är innovationsarenan ASSAR som Högskolan i Skövde är en part i. Även det faktum att Högskolan i Skövde har ett strukturerat arbetssätt för samverkan gör att en satsning på Högskolan blir en injektion för hela det delregionala näringslivet i Skaraborgsregionen.

Kontaktarena och talangmagnet

För Skaraborgs del har Högskolan i Skövde som en internationell kontaktarena och talangmagnet en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i dess närområde. Här finns ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet och möjlighet att kombinera studier och arbete med såväl en personlig utveckling som företagsutveckling som följd.

Närheten till utbildning stimulerar dessutom fler att studera. Många av dessa skulle annars valt bort högre studier av främst sociala och praktiska skäl.

Det är viktigt att statens ser till att alla lärosäten, inte bara storstadsuniversiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida näringslivet i hela landet. Det finns ett behov av att även mindre lärosäten som Högskolan i Skövde kan vara med och ta del av utvecklingen. Högskolan är ett viktigt regionalt nav för kunskap, kompetens och internationella kontakter och ska så vara även i framtiden. Höjd utbildningsnivå och möjligheter till ett gott arbetsliv gör att människor bidrar till tillväxten i hela landet.

Patrik Björck (S)

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)