Satsning på kärnkraft

Motion 2012/13:N397 av Erik Almqvist (SD)

av Erik Almqvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en större satsning på kärnkraft.

Motivering

Cirka 45% av Sveriges elektricitet produceras idag genom kärnkraft, de svenska reaktorerna har varit i bruk i mer än 10 000 driftår och har visat sig vara mycket driftsäkra. En miljömässig fördel med kärnkraftverk är ett, till låg kostnad, reducerat utsläpp av koldioxid, främst genom minskad användning av kol. Kärnkraft är praktiskt taget fri från försurande och klimatpåverkande utsläpp.

Kärnkraften är ren, den ger mycket energi och är en billig och säker energikälla som inte dör ut för att det slutar blåsa eller för att solen går ner. Kärnkraften behöver inte heller kompletteras med reglerkraft likt nyckfulla väderberoende energikällor.

Behovet av el ökar stadigt, och det är viktigt för både privatpersoner och industrin att Sverige har en långsiktig plan och en hållbar energipolitik.

Det är statens ansvar att se till att vi nyttjar de källor vi har till fullo, men detta har inte gjorts – internationellt ligger Sverige långt nere på listan för driftstillgänglighet. Ny forskning gör att kärnkraftssäkerheten ständigt förbättras. Men kärnkraftsforskning är kostsam och det ligger därmed i statens intresse att investera mer i kärnkraften. Med ny teknik, fortlöpande uppdateringar kring säkerheten, och det långsiktiga behovet av hållbar energi, kan Sverige endast vinna på en utökad satsning.

Staten bör alltså satsa mer på kärnkraften, såväl forskning som utbyggnad. En ökad elproduktion från kärnkraft innebär en minskad elproduktion med miljöskadlig påverkan. Att byta ut fossila bränslen mot kärnenergi är den kanske viktigaste lösningen för en hållbar framtid. Sverige bör även säkra en högre nyttjandegrad av den befintliga kapaciteten, som idag är oacceptabelt låg.

Stockholm den 5 oktober 2012

Erik Almqvist (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)