Satsningar på Dalabanan

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)

av Patrik Engström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för investeringar i Dalabanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dalarna behöver en modern och fungerande infrastruktur för arbete och industri. Ett ledande exportlän som Dalarna kräver investeringar på järnväg.

En av näringslivets viktigaste frågor i Dalarna är transporter. Vare sig det handlar om tung exportindustri eller besöksnäringen är de beroende av hållbara och väl fungerande transporter. Idag finns brister i Dalarnas järnvägsnät. Det behövs fler investeringar i Dalarna och satsning på järnvägen till Stockholm och de stora godsstråken. Fungerande kommunikationer är också avgörande för en fungerande arbetsmarknadsregion och människors möjlighet att studera. Det ska vara enkelt för människor att resa till Dalarna och det måste vara enkelt för Dalarnas exportindustri att få ut sina produkter i världen.

En av Dalarnas livsnerver är Dalabanan mellan Mora och Stockholm. Dalarna behöver en robust tågtrafik på Dalabanan. Kapaciteten måste ökas. Restiderna för både gods- och persontrafik måste minska. Turtätheten ska ökas. Dalabanan måste ha en sådan klassificering och standard att tåg kan trafikera banan med största möjliga effektivitet och hastighet.

Patrik Engström (S)

Maria Strömkvist (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)