Satsningar på E20

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S)

av Erik Ezelius m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att göra hela E20 genom gamla Skaraborgs län till en fyrfältsväg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen har i den nationella planen för transportsystemet 20142025 inrymt en satsning på E20 genom Västra Götaland med fem nya etapper utöver redan tidigare beslutade utbyggnader. Satsningen har möjliggjorts genom att flera lokala och regionala intressenter inom och utanför Västra Götaland kommuner, kommunalförbund, regioner, handelskammare och banker beslutat medverka till finansieringen.

”Dödens väg”

För Skaraborgs del slutställs snart arbetet med etappen förbi Hova, medan övriga etapper inleds inom något år. Detta är oerhört viktigt för att öka framkomligheten på E20 samt minska olycksrisken på vad som ofta kallats för ”Dödens väg”.

De investeringar som görs handlar om såväl 4-fältsväg som mötesfria vägar, det vill säga 3-fältsväg med mitträcke. Att en av landets större och hårt trafikerade Europavägar inte håller önskvärd standard och under en lång följd av år åsidosatts är hämmande för utvecklingen i de områden som är beroende av E20 som transportled av såväl människor som gods.

Därför är det viktigt att man i samband med de investeringar som nu görs förbereder för att i framtiden kunna göra hela sträckningen som en 4-fältsväg.


Erik Ezelius (S)

Carina Ohlsson (S)

Patrik Björck (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)