Scenkonst

Motion 2016/17:2196 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell översyn och kvalitetssäkring av scenkonstutbildningar och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Riksteatern bör få möjlighet att utveckla sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges scenkonstutbildningar är många. Det är glädjande att utbudet är stort och att många söker sig till dessa och blir antagna. Scenkonsten idag är en global verksamhet, svenska artister och kulturarbetare söker sig både utomlands och inrikes för att få anställning. Varje år går hundratals scenkonstnärer ut sin utbildning. Varje år står elever införa samma nervositet och ovisshet som föregående klass då det gäller att åka runt på auditions och förhoppningsvis få en anställning.

För att det ska råda någorlunda balans mellan utbud av utbildningsplatser och efterfrågan inom scenkonsten, samt för att säkra kvalitet och svensk scenkonst i den internationella konkurrensen är översyn och utvärdering viktiga verktyg. Sverigedemokraterna förordar därför en nationell översyn och utvärdering av utbudet och kvalitetssäkringen av scenkonstutbildningar i landet.

Utbildning

Sverigedemokraterna ser ett behov av en översyn av utbudet och antalet utbildningar vi har inom de estetiska ämnena såsom dans, teater, musik och sång. Det är viktigt att utvärdera hur våra svenska elever står sig i konkurrensen med övriga Europas konstnärer. Vid en översyn kan vi se om det råder balans och där det kan behövas, se till att höja kvalitén på de utbildningar där det finns behov.

För att se till att hålla en hög och konkurrenskraftig nivå måste idag alla lärare ha en lärarlegitimation. Vi stödjer denna reform, men anser att personer som verkat i sin sektor i hela sitt verksamma yrkesliv och som ämnar stanna kvar om än i annan form, inte bör behöva läsa till full lärarutbildning. Vi finner det orimligt då professionella konstnär till exempel, kan sitt yrke utan och innan.

Många elever väljer att vidareutbilda sig idag efter sin redan genomförda utbildning. Detta kan i och för sig vara bra men som nyutbildad scenkonstnär är det erfarenhet som oftast både saknas och som efterfrågas av arbetsgivare. Sveriges alla kulturscener, både privata och statliga, behöver ett tätare samarbete under elevens utbildning. Detta gynnar alla parter. Dels är det en lönsamhet kostnadsmässigt, dels får elever den erfarenhet som annars är svår och nästintill omöjlig att få till under sin utbildning, men det är även fråga om att förbättra en kontakt mellan elever och arbetsgivare, en kontakt som är väldigt åtråvärd som nyexaminerad.

Att vissa vill och behöver vidareutbilda sig efter sin examen visar på en brist. Detta vill vi få bukt med genom ovan nämnda förslag.

Riksteatern

Riksteatern är en viktig verksamhet i ledet att tillgängliggöra kulturupplevelser över hela landet. Därför vill vi utveckla och bredda Riksteatern så att fler kulturutövare kan få en säker och trygg anställning. Vi vill att fler dansare, skådespelare, musiker och andra scenkonstutövare ska kunna bli delaktiga i Riksteaterns arbete och anställningar. Idag försörjer sig många kulturutövare på projektanställningar som oftast är kortvariga, allt ifrån några dagars arbete till månader. För att säkerställa en trygg försörjning anser vi som ovan nämnt att fler bör få långvariga anställningar på våra scener runt om i landet. Detta skulle även leda till tryggare SGI. Sverigedemokraterna anslår i vårt budgetförslag högre resurser till Riksteatern för att i samverkan med berörda parter kunna föra ut fler föreställningar i runtom i landet.

Angelika Bengtsson (SD)

Aron Emilsson (SD)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)