Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2020/21:1167 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överimplementeringen av EU-lagstiftning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Näringslivets regelnämnd gjorde nyligen en opinionsundersökning bland ett betydande antal företag och företagsledare i landet. Resultatet var oroväckande: 32 procent tycker att de statliga reglerna blivit krångligare och bara 2 procent att de blivit enklare det senaste året. Och andelen som tycker det blivit enklare har minskat från 21 procent 2011 till endast 2 procent idag.

Ett stort problem är att EU-regler ofta överimplementeras i svensk rätt och tillämp­ning. Det gäller såväl när EU-rätt ligger till grund för svensk lagstiftning som förord­ningar från regeringen. Men det gäller också när reglerna tillämpas av myndigheter och kommuner.

Sverige borde införa en huvudregel om att nationella krav normalt inte ska gå över minimireglerna i EU-lagstiftningen. Den miniminivå som krävs för att en medlemsstat ska anses ha genomfört ett EU-direktiv på korrekt sätt ska vara utgångspunkten när EU-regler införs i svensk rätt eller tillämpas av svenska myndigheter och kommuner.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)