Sekretess mellan arbetsförmedlingen och socialtjänsten

Motion 2005/06:K265 av Solveig Hellquist (fp)

av Solveig Hellquist (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tydliggöra för myndigheter att samtycke från den enskilde bryter sekretessen och möjliggör en fungerande samverkan.

Motivering

Samarbete mellan myndigheter är viktigt – inte minst när det gäller att samordna insatser för att människor ska kunna få en plats på arbetsmarknaden. På många håll i landet pågår vällovliga försök till samarbete mellan t.ex. arbetsförmedling, socialtjänst och försäkringskassa. Det fungerar eftersom man arbetar tillsammans med den enskilde eller därför att det finns ett samtyckte från den enskilde att myndigheterna kan utbyta information. Samtycke bryter sekretess.

Det finns dock även avskräckande exempel när samverkan inte fungerar med hänvisning till sekretessen. Detta är ett exempel från verkligheten. En person uppbär försörjningsstöd via socialtjänsten. På en ansökan om försörjningsstöd finns rutor som den biståndssökande kan kryssas i för samtycke att socialtjänsten kan kontakta t.ex. arbetsförmedling eller försäkringskassa. Arbetsförmedlingen vägrar dock godta den enskildes godkännande med hänvisning till att personen i fråga kan dra tillbaka sitt samtycke. Socialtjänsten beslutar då att i stället skriva en fullmakt som den enskilde undertecknar. Även fullmakten refuseras av AF med hänvisning till sekretessen. Den hårdnackade attityden hos AF innebär att arbetet blir onödigt komplicerat och tidsödande. Ytterst är det den enskilde som kommer i kläm. I nämnda fall kan nämnas att personalen fått utbildning i sekretesslagstiftning.

I tider då många står utanför arbetsmarknaden är det ytterst viktigt att samverkan mellan myndigheter kan fungera. Det är därför av vikt att det tydliggörs att ett samtycke av den enskilde bryter sekretessen intill dess han eller hon drar tillbaka detsamma.

Stockholm den 23 september 2005

Solveig Hellquist (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)