Sekretess till invånarens skydd

Motion 2018/19:475 av Lina Nordquist (L)

av Lina Nordquist (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn av offentlighets- och sekretesslagen bör göras för att underlätta sådan samverkan mellan myndigheter som ger skydd åt utsatta invånare, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sekretess behövs mellan myndigheter för att värna om enskilda människors integritet. Information som omfattas av sekretess ska inte vidarebefordras utanför den myndighet där den hämtats in. Vi människor ska samtidigt kunna lita på att brott förebyggs, upptäcks och får följder, och på att vårt samhälle kan skydda de svagaste. Därför måste skola, socialtjänst, polis och övrigt rättsväsende samverka, trots sekretessen dem emellan. Detta kräver klok, väl genomtänkt sekretesslagstiftning.

Varje dag måste alltså svenska myndigheter avgöra om en annan myndighets intresse av att få ta del av information väger tyngre än intresset av att skydda människor från att deras personuppgifter röjs. Idag är lagstiftningen, trots goda intentioner, inte alltid till skydd för utsatta människor. Dessutom är tolkningsmöjligheterna många. Tjänstemän vittnar om att det finns en utbredd osäkerhet kring rådande rättsläge som riskerar att leda till för snäva tolkningar som kan riskera invånares hälsa eller trygghet.

  • En förskollärare misstänker att något inte står rätt till med ett barn och gör en orosanmälan. Föräldrarna byter förskola. Bör den nya förskolan få veta att barnet eventuellt far illa?
  • En polis behöver rapportera ett brott, men den misstänkte har bara ett LMA-kort. Får Migrationsverket lämna ut adress eller identitetshandlingar?
  • Polisen är orolig för att en person som nyligen hotat döda dem kan tänkas ha skrivits ut från tvångsvård. Får sjukvårdspersonalen berätta?
  • En häktad förälder vill träffa sitt barn, men häktespersonalen är osäkra på om hur barnet har det, och om ett besök vore bra för barnet. Kan socialtjänsten hjälpa dem?
  • Ett barn återvänder till Sverige efter att ha levt med islamiska staten. Bör Säpo meddela polis och socialtjänst?

I vart och ett av fallen beror svaret på vilket intresse som väger tyngst: den ena myndighetens intresse av att få del av uppgiften, eller den andra myndighetens intresse av att uppgiften inte röjs. Huvudfokus bör dock alltid vara invånarnas trygghet. Jag anser därför att en översyn krävs av sekretesslagen i syfte att underlätta sådan samverkan mellan myndigheter som ger skydd åt utsatta invånare.

 

 

Lina Nordquist (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)