Serverhallar - en ny basnäring

Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utarbeta en nationell strategi för etableringar av datacenter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ständigt ökande behovet av datalagring kommer kräva alltmer kapacitet till följd av den tekniska utvecklingen, nya konsumtionsmönster och den ökade användningen av molntjänster. Runtom i världen kommer många nya datacenter, centraler för lagring av digital information, att behöva etableras.

Vad gäller etablering av denna typ av verksamhet har Sverige i ett europeiskt perspektiv många konkurrensfördelar. Kallt klimat, god tillgång på utbildad personal, en bra IT-infrastruktur med stor kapacitet, solida geologiska förhållanden och en stabil kraftförsörjning gör att vi står oss väl i en internationell konkurrens.

Utöver att Sverige har likvärdiga konkurrensförutsättningar av ekonomisk karaktär är det av vikt att med ett samlat grepp jobba med de konkurrensfördelar som finns här. En nationell strategi för etablering av datacenter i Sverige och som kanaliserar dessa fördelar vore angeläget för att utöka möjligheterna till att nyetableringarna sker här, vilket även vore en viktig del för att kunna förädla det överskott av elenergi som finns istället för en olönsam export av elenergi.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)