Serverhallar

Motion 2016/17:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utarbeta en nationell strategi för etableringar av datacenter i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det ständigt ökande behovet av datalagring kommer kräva alltmer kapacitet, till följd av den tekniska utvecklingen, nya konsumtionsmönster och den ökade användningen av molntjänster. Runtom i världen kommer många nya datacenter, centraler för lagring av digital information, att behöva etableras. Enligt bedömningar handlar det om uppemot 700 före år 2020, varav 200 troligen hamnar i Europa.

Vad gäller etablering av denna typ av verksamhet har Sverige i ett europeiskt perspektiv många konkurrensfördelar. Kallt klimat, god tillgång på utbildad personal, en bra it-infrastruktur med stor kapacitet, solida geologiska förhållanden och en stabil kraftförsörjning gör att vi skulle stå oss väl i en internationell konkurrens.

Utöver att Sverige håller med likvärdiga konkurrensförutsättningar av ekonomisk karaktär är det av vikt att med ett samlat grepp jobba med de konkurrensfördelar som Sverige har. En nationell strategi för etablering av datacenter i Sverige och som kanaliserar dessa fördelar vore angeläget för att utöka chanserna till nyetablering just i Sverige, vilket även vore en viktig del för att kunna förädla det överskott av elenergi som finns i Sverige istället för en olönsam export av elenergi.

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Josef Fransson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-27 Granskad: 2016-09-28 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)