Servering av vin vid ostprovning

Motion 2000/01:So347 av Ester Lindstedt-Staaf (kd)

av Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att undantag bör
göras i lagen om alkoholservering enligt vad som anförs i motionen.
Motivering
Runt om i riket finns små gårdsföretag med uppfödning av exempelvis
getter och får. Ett flertal av dessa gör ofta ost på mjölken från djuren, och
produkterna säljs sedan i en gårdsbutik. Verksamheten bidrar till att
landsbygden lever och att landskapet hålls öppet. Den gynnar även turism
och näringsliv.
En del av dessa producenter har framfört önskemål om att få servera
smakbitar av sina ostar med litet vin. Man har inte för avsikt att sälja vin,
enbart att få servera. Mängden serverat vin torde bli tämligen liten. Utfallet
är
också lätt att kontrollera. Men alkohollagstiftningen ger ej möjlighet till
servering av vin, om man inte har allsidig servering av mat.
Problemet har vissa näringsidkare inom serveringsbranschen löst med att
vid ansökan om serveringstillstånd ange en allsidig matsedel, som man sedan
inte följer. Man kan också skaffa sig ett avtal med någon firma som håller
med mat.
Men de här ostproducenterna har ingen önskan att krångla till sin tillvaro
på det viset. De vill helt enkelt bara servera litet vin till smakbiten ost.
Därmed blir det fråga om mycket små mängder vin.
En servering i Jönköping fick avslag på sin ansökan om att få servera vin
till smörgås. Men där rörde det ju sig om åtskilligt större mängder vin.
Alkohollagen bör ändras så, att undantag kan göras från villkoret allsidig
servering av mat för att tillstånd att servera vin ska kunna komma ifråga
enligt vad som ovan anförs i motionen.

Stockholm den 25 september 2000
Ester Lindstedt-Staaf (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)