Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2018/19:550 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta den sista etappen av länsväg 181:s vägförbättrande ombyggnation när medel budgeteras till länsvägarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig förutsättning för tillväxt och utveckling är en infrastruktur som möter de behov som finns för företag och invånare. För Västsveriges fortsatta utveckling är det nödvändigt att hela regionen via ett starkt regionalt vägnät får tillgång till den nationella infrastrukturen via Europavägen E20. Jag vill med denna motion göra regeringen uppmärksam på behovet av insatser för att genom samverkan med Västra Götalandsregionen, de berörda kommunerna och privata intressenter få till en vägförbättrande ombyggnation av den sista etappen av länsväg 181 inom en snar framtid.

Väg 181 är en del av ett viktigt regionalt vägstråk som sträcker sig från Tidaholm (väg 193) via Falköping, Herrljunga och Vårgårda (väg 47 och väg 181) till Göteborg (E20). Detta vägstråk3 utgör ett av Västra Götalandsregionens nio särskilt utpekade vägstråk vilka sträcker sig samtliga över både kommun- och kommunalförbundsgränser samt anses vara särskilt betydelsefulla sett ur ett regionförstoringsperspektiv. Vägstråk3 är för företagen i området den naturliga länken till Göteborgsregionen via E20 i Vårgårda och stråket får också en allt mer ökad betydelse för näringslivet utifrån satsningen på Skaraborgs Logistic Center i Falköping.

Väg 181 har byggts om i etapper sedan 80-talet och den senaste ombyggnationen genomfördes 2009 med sträckan Vårgårda–Bråttensby. Självklart är de förbättringar som genomförts av väg 181 positiva men tyvärr är inte en vägsträcka bättre än dess svagaste länk. Idag återstår en mycket viktig sträcka Bråttensby–Bergagärde, en sträcka där vägen är smal, krokig och sikten är dålig. I regionala planer har man avseende väg 181 sagt att ”framkomlighet, trafiksäkerhet och trafikmiljö är otillfredsställande”. Den tyngre trafiken från Skaraborg väljer utifrån väg 181:s aktuella status att istället ta den längre vägen till Göteborg via Vara till E20 med bland annat en högre miljöbelastning och längre transporttider som följd. Väg 181 delar också idag Herrljunga centralort i två delar och orsakar stora problem vad gäller såväl samhällsplanering samt trafiksäkerhet.

Det är nu dags att väg 181 byggs färdigt med ombyggnation av sista etappen mellan Bråttensby och Bergagärde. Detta skapar en avsevärt kortare (–17 km) förbindelse med god och trafiksäker standard från södra Skaraborg till Göteborgsregionen och skapar också en väl fungerande koppling till Skaraborg Logistic Center och dess kombiterminaler. Ett färdigställande av den återstående sträckan av väg 181 mellan Bråttensby och Bergagärde skapar också bättre förutsättningar för Herrljungas framtidsplanering och ger förbättrade förutsättningar för olika näringslivssatsningar utefter hela vägstråk3.

Ingemar Kihlström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)