Situationen för kristna i världen

Motion 2013/14:U304 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar i syfte att stödja utsatta och förföljda kristna samt för att fästa världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att visa sitt tydliga stöd för utsatta kristna i Syrien samt verka för att FN och EU ställer tydliga krav på oppositionen att upphöra med allt våld mot kristna och garantera de kristnas rättigheter i ett framtida Syrien.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma den etniska rensning av kristna som pågår i Irak och stödja upprättandet av en autonom kristen region i Irak.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att visa sitt tydliga stöd för kristna kopter i Egypten och verka för att FN och EU ställer tydliga krav på Egyptens nya regering att garantera kristnas säkerhet och rättigheter samt stoppa de uppmaningar till våldsanvändning gentemot kristna som finns runt om i landet.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydligt visa sitt stöd för kristna i Pakistan och inom ramen för FN och EU verka för fortsatt skarp kritik mot landets hårda antihädelselagar samt våldet emot kristna.

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tydligt visa sitt stöd för utsatta kristna i Nigeria och inom ramen för FN och EU verka för att de kristnas säkerhet garanteras och våldsamheterna upphör.

Kristna världen över

Situationen för kristna runt om i världen är på många håll mycket svår och på flera håll har det under senare tid förvärrats. Beräkningar från World Christian Database visar att ca 105 000 människor dödas årligen för att de är kristna. Det är cirka en människa var femte minut. De omvälvande förändringar som skett i Nordafrika och Mellanöstern har tyvärr inte bara fört med sig positiva effekter utan också förvärrat situationen för kristna på flera håll. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma det förtryck som kristna är utsatta för i olika delar av världen, om inte så för att deras perspektiv ofta tenderar att glömmas bort. Därför bör regeringen intensifiera sina ansträngningar och tydligare visa sitt stöd för utsatta kristna genom att bland annat lyfta världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation. Detta menar vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening.

Syrien

Den fruktansvärda situationen i Syrien där den ena grymheten avlöser den andra tycks inte ha någon ände. Situationen är givetvis svår för alla drabbade civila i området men vi anser att det finns anledning att även lyfta upp just de kristnas situation. Sedan konfliktens början har de kristna haft det svårt för att de inte ville välja sida då de var rädda för vad som skulle hända om oppositionen fick makten. Som en följd av att mer radikala krafter etablerat närvaro i Syrien har det nu uppstått mer religiösa motiv till förföljelser. Detta har lett till att kristna har fördrivits, flytt och andra mördats. Kyrkor har förstörts, präster och biskopar har kidnappats och kyrkan i Syrien är på väg att utplånas. Det är av stor vikt att Sverige visar sitt tydliga stöd för utsatta kristna i Syrien samt verkar för att FN och EU ställer tydliga krav på oppositionen att upphöra med allt våld mot kristna och garanterar de kristnas rättigheter i ett framtida Syrien.

Irak

Det pågår en etnisk rensning mot de kristna i Irak. Dessa lever i skräck och de utsätts för grymheter som vida överstiger vad vi kan föreställa oss i Sverige. Vetskapen om att det rör sig om tvåflodslandets ursprungsbefolkning är väldigt låg i Sverige. I medierna omnämns de troende kristna enbart som irakier, trots att de är kaldéer/assyrier/syrianer som tillhör olika kyrkor. Våldet och den etniska rensningen har som mål att få de kristna minoriteterna att antingen dö ut eller fly landet. Särskilt utsatta är unga kristna flickor som tvångskonverteras av islamister och blir tvångsgifta med muslimska män. Följden blir att Irak håller på att rensas religiöst och etniskt på de kristna befolkningsgrupperna. Denna etniska, kulturella och religiösa rensning måste få ett slut.

En lösning kan vara att det upprättas en autonom region i Irak som skulle fungera som fristad för kristna irakier. Att göra insatser i närområdet är den mest effektiva hjälpen och förhindrar både flyktingkatastrofer och mänskligt lidande.

Egypten

Situationen för kristna kopter i Egypten har varit svår sedan Muslimska brödraskapet fick makten i Egypten men under senare tid har situationen dock trappats upp ytterligare. Efter säkerhetsstyrkornas attack på Mursi-anhängarnas läger i Kairo och efter presidentens fall har Egyptens kopter blivit utsedda till något slags syndabockar och det har bland extrema islamister förekommit uppmaningar att rikta våld mot kristna. Det har lett till att de blivit utsatta för omfattande grymma attacker. Kristna blir attackerade, koptiska hem plundras och vandaliseras och kyrkor och affärer har bränts ner. Det är därför av stor vikt att Sverige bör visa sitt tydliga stöd till de kristna i Egypten samt verkat för att EU och FN ställer tydliga krav på Egyptens nya regering att garantera kristnas säkerhet och rättigheter samt stoppa de uppmaningar till våldsanvändning gentemot kristna som finns runt om i landet.

Pakistan

I Pakistan finns flera rapporter om hur landets strikta antihädelselagar har slagit mot kristna. I augusti 2012 kom rapporter om att en elvaårig kristen flicka, Rifta Masih i Pakistan, fängslat, anklagad för hädelse. Flickan, som har Downs syndrom, påstås ha bränt upp sidor ur Koranen. Detta orsakade stor uppståndelse och ledde till att hundratals kristna fick fly från byn där flickan bodde. Fallet ledde till att FN kritiserade landets hårda antihädelselagar, vilket i sin tur kan ha påverkat att personen som antagligen fabricerat brända sidor ur Koranen blev gripen. Han blev dock inte fälld och fallet är nu nerlagt. I augusti i år var 600 personer på väg hem från kyrkan när två självmordsbombare dödade runt 89 personer och skadade runt 150 personer. Mot denna bakgrund anser vi det vara av vikt att Sverige visar sitt tydliga stöd för utsatta kristna i Pakistan samt inom ramen för FN och EU verkar för en fortsatt skarp kritik mot landets antihädelselagar samt våldet emot kristna.

Nigeria

I Nigeria har ett antal attacker emot kristna utförts av den islamistiska gruppen Boko Haram! Enligt uppgifter från Open Doors har dessa attacker krävt minst 800 dödsoffer i Nigeria. I vissa delstater har det tagits beslut som lett till att kristna blivit utsatta för begränsningar i skolorna, hotade om kidnappning, blivit utsatta för tvångsäktenskap, blivit nekade anställning, rent vatten och hälsovård. Det är förenat med risker att konvertera till kristendom och farligt för kyrkor att ta emot nyomvända. Den 5 januari 2012 samlades ca 45 kristna till veckomöte. Några ögonblick senare var kyrkan fylld av döda och sårade. Den 26 februari 2012 styrde två självmordsbombare sin bil rakt in i Kristi kyrka i Jos mitt under pågående gudstjänst. Minst fyra personer dödades och över 40 skadades, bland dem en liten ung flicka. Dessa grymheter måste få ett slut. Sverige bör tydligare visa sitt stöd för dessa utsatta kristna i Nigeria och fördöma Boko Harams våldsamma attacker. Inom ramen för FN och EU bör Sverige verka för att de kristnas säkerhet garanteras och våldsamheterna upphör.

Stockholm den 30 september 2013

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)