Självförsörjningsmål

Motion 2022/23:1534 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mäta graden av självförsörjning med ett självförsörjningsmål och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den gängse uppfattningen är att vi med sysselsättning avser någon som jobbar och som därmed kan leva på sin lön. Men, dessvärre stämmer inte detta. När sysselsättningsmåttet används så kan det så kallade ”jobbet” handla om något helt annat än ett heltidsarbete, här ryms även de i arbetsmarknadsåtgärd, sporadiskt arbete eller sjukbidrag. Den svenska sysselsättningsstatistiken är således missvisande och behöver därför kompletteras med ett självförsörjningsmål.

 

Under de sista åren har rapporter publicerats där man mätt andelen som är självförsörjande. Då blir bilden en helt annan än den som den förra regeringen försökte etablera. Exempelvis visade Entreprenörskapsforum att endast 50 procent av de som invandrat från Mellanöstern är självförsörjande (lön över 15 500 kr i månaden) efter 20 år i Sverige, övriga har levt och lever fortfarande på bidrag.

 

Rapporternas resultat och slutsatser står i bjärt kontrast med statsminister Stefan Löfvéns uttalande i november 2019 om att tiden för att få de nyanlända i arbete kortats ned från nio år 2014 till 4,5 år 2019. Entreprenörskapsforum kommenterar skillnaden så här: ”Cirka fyra år efter invandringsåret har 50 procent sysselsättning, men det tar 13–14 år för att 50 procent ska uppnå självförsörjning.” Skillnaden är egentligen större, enligt Entreprenörskapsforum, då även subventionerade anställningar räknas med i deras rapport.

 

Förutom det uppenbara att sysselsättningsmåttet är missvisande, så riskerar detta att leda till felaktiga och/eller otillräckliga åtgärder politiskt. En utvärdering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder utifrån ett självförsörjningsperspektiv ger ett annat svar än ur ett sysselsättningsperspektiv. För svensk del, med sin välfärdsstat, omfattande transfereringssystem och inkomstutjämning, borde det vara självklart att ha ett livstidsinkomstperspektiv. Utifrån detta är en individ självförsörjande när han/hon inte är en nettobidragstagare sett under hela livscykeln. Då räcker det inte att vara självförsörjande under några få år under sitt yrkesverksamma liv. Är för få personer i yrkesverksam ålder självförsörjande underminerar detta på sikt vår förmåga att ha en välfärd att lita på.

 

Ett självförsörjningsmål handlar även om att undvika att den som kommit till Sverige, med förhoppningar om ett bättre liv, inte ska fastna i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Sverige är i starkt behov av en politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar för verklig integration. Då duger inte sysselsättning som ensamt mått.

 

 

 

Hans Eklind (KD)

Yusuf Aydin (KD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)