Självmordsprevention

Motion 2017/18:1546 av Margareta Larsson (-)

av Margareta Larsson (-)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samarbete med Svenska kyrkan kring självmordsprevention och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 2015 tog 1 554 personer sitt liv i Sverige enligt Socialstyrelsens statistik. Av dessa var 1 092 män och 462 kvinnor. Anledningen till självmord är flera där en stor andel tycks vara en effekt av läkemedel och andra droger. Många antidepressiva medel kan ha en otäck biverkning av ökad risk till att begå självmord. Likaså andra preparat och alkohol bidrar till ökad ångest.

Vidare har nu Trafikverket släppt ”Rapporten suicid i vägtrafiken”. En av de viktigaste insikterna i denna är att 10 procent av de som omkommer i trafiken gör det på grund av att man tar sitt liv.

Självmordsupplysningen uppger att antalet hjälpsökande är stort och efterlyser metoder för att förverkliga regeringens strategi för nollvision för självmord. Jag menar att det finns, och har funnits, vetskap under en längre tid om vilka grupper som är i riskzonen för självmord. Det som däremot fattas är insikter och ett tränat mod att närma sig personer som får olika former av förändrat beteende eller som plötsligt tappar intresse för världen, kamrater och familj. Svenska kyrkan känns som en naturlig samarbetspartner när det gäller att nå preventiva självmordskandidater med önskan om att lämna livet med tanke på de existentiella frågor som en livstrött kan brottas med. Inte enbart för den enskilde utan även för dess anhöriga som ofta känner vanmakt kring vad som händer i ens omgivning. Sverige borde därför i högre grad öppna upp för att psykisk ohälsa även kan vara ett andligt problem och därtill erbjuda fler nyanser kring självmordsprevention.

 

 

Margareta Larsson (-)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)