Sjöfartsverket

Motion 1998/99:T607 av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m)

av Elizabeth Nyström och Maud Ekendahl (m)
Sjöfartsverket har idag en soliditet på ca 50 procent. I
budgetpropositionen för 1998 anmälde regeringen att verkets
soliditet borde sänkas och att man efter analys avsåg att
återkomma till riksdagen i frågan. Regeringen föreslog
samtidigt en extra inleverans från Sjöfartsverket om 100
miljoner kronor under 1998, vilket även blev riksdagens
beslut.
I budgetpropositionen för 1999 föreslår nu regeringen att soliditetsmålet
för Sjöfartsverket sänks från 50 procent till lägst 30 procent. Regeringen
anmäler också att man därför avser att besluta om ytterligare en extra
inleverans under hösten 1998.
Riksdagen har inte beretts möjlighet att ta ställning till den analys
regeringen gjort i enlighet med sitt uttalande i förra årets budgetproposition.
Det är därför anmärkningsvärt att ett förslag med ovan redovisade innehåll
nu föreläggs riksdagen. En sänkning av Sjöfartsverkets soliditet bör inte
enbart ske i form av ett utkrävande av extra inleveranser från verket. Ett
sådant agerande skadar på sikt Sjöfartsverket och därigenom handels-
sjöfarten. Från handelssjöfarten utkrävs som bekant ett fullt kostnadsansvar
för den infrastruktur och de tjänster Sjöfartsverket tillhandahåller. Sjöfarten
har redan i det avseendet en kraftig konkurrensnackdel jämfört med land-
transportmedlen.
Regeringen bör innan några ytterligare beslut fattas om sänkning av
Sjöfartsverkets soliditet återkomma till riksdagen med en redovisning av den
gjorda analysen. Regeringen bör i det sammanhanget även redovisa hur Sjö-
fartsverket kan avlastas kostnader om förslaget om sänkt soliditet kvarstår.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår förslaget om sänkt soliditet för Sjöfartsverket i
enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 22 oktober 1998
Elizabeth Nyström (m)

Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)