Sjöpolisens organisation

Motion 2009/10:Ju355 av Karin Enström och Hillevi Engström (m)

av Karin Enström och Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sjöpolisens organisation.

Motivering

Sjöpolisen har de senaste åren genomgått en stor organisationsförändring. År 2003 avvecklades sjöpolisen i alla distrikt utom Stockholms och Västra Götalands län. Resultatet blev att ansvaret för hela landets sjöpolis kom att vila på två enskilda polismyndigheter. Frågan är om detta visat sig vara ett ändamålsenligt sätt att organisera verksamheten. Vore det ett bättre alternativ att sjöpolisens ledning skulle ligga som en egen funktion under Rikspolisstyrelsen?

Nu har det gått tillräckligt lång tid för att den nya organisationen bör kunna utvärderas. Sjöpolisen står också inför ett antal nya utmaningar som gör att en sådan utvärdering är nödvändig.

Båtlivet i Sverige har ökat de senaste åren, och fler och fler människor tillbringar sin semester på sjön. Sverige är ett av världens mest fritidsbåtstäta länder. Antalet vuxna personer per fritidsbåt är cirka åtta i vårt land. Endast våra nordiska grannar Finland och Norge samt Nya Zeeland uppvisar en liknande båttäthet. Som jämförelse går det 18 personer per fritidsbåt i USA, 40 i Holland, 130 i England, 185 i Tyskland samt 450 i Japan. Detta betyder att det är mycket viktigt at vi har en väl fungerande sjöpolis som kan garantera trygghet och sjösäkerhet i svenska farvatten.

För närvarande diskuteras även frågor kring en promillegräns för alkohol på sjön och ett eventuellt införande av motsvarande ett körkort på sjön. Detta är frågor som i allra högsta grad påverkar sjöpolisens framtida arbete och bör tas in i en genomlysning av deras arbete.

Vidare är det viktigt att ta ett helhetsgrepp på alla de myndigheter som interagerar vid den svenska kusten. Det finns idag ett stort antal såväl myndigheter som organisationer som är aktörer när det gäller sjötrafik, sjösäkerhet och brottsbekämpning i svenska farvatten och kustområden. Bland de viktigare kan nämnas Kustbevakningen, Tullverket, Polisen, Sjöfartverket och Sjöräddningssällskapet. Samarbete finns på flera områden redan idag, men morgondagens utmaningar borde göra det relevant med en genomlysning av helheten.

Finanskrisen har inneburit en viss avmattning av såväl ökningen av fritidsbåtar som av godstrafiken till sjöss. Denna avmattning är dock endast temporär och på sikt kommer volymerna av såväl person- som godstrafik att öka i svenska territorialvatten. Vi har också fått en förändrad lagstiftning när det gäller strandskyddet, vilken förmodligen kommer att innebära en ökad inflyttning till sjönära områden i framtiden. Detta medför stora utmaningar för sjöpolisen och andra myndigheter på flera områden – trygghet, miljö, sjösäkerhet etcetera.

Mot bakgrund av denna utveckling vore det intressant om sjöpolisens organisation blev utredd för att dels undersöka hur den nya organisationen fungerat, dels även se över hur sjöpolisen kan möta framtidens utmaningar.

Stockholm den 5 oktober 2009

Karin Enström (m)

Hillevi Engström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)