Sjukvårdens kostnader för alkoholmissbruket

Motion 1992/93:So503 av Göran Magnusson m.fl. (s)

av Göran Magnusson m.fl. (s)
''Hälsa för alla år 2000'' är det program som WHOs
Europaregion lagt fram. Målsättningen är ambitiös. WHO
har dessutom den 17 september 1992 i European Alcohol
Action Plan ytterligare markerat angelägenheten av att
motverka alkoholvanornas inverkan på hälsan.
Medvetenheten om hälsoeffekterna av vad vi äter och
dricker har ökat. Flera motionerar och många har slutat
röka för att nå bättre livskvalitet.
Den belastning som exempelvis alkoholrelaterade
sjukdomar utgör för svensk sjukvård är ofta föremål för
diskussion. Det finns svårigheter med exakta definitioner
och avgränsningar, men att kostnaden inte understiger 10
miljarder är uppenbart.
Var fjärde sjukhussäng upptas av någon med
alkoholframkallad skada eller sjukdom, är ett vanligt mått.
Den av forskningen vedertagna uppfattningen om
sambandet mellan totalkonsumtion och skador innebär att
minskad alkoholkonsumtion i befolkningen medger
omfattande omprioriteringar i vården, varvid bl.a. köer kan
kortas eller avskaffas.
Det finns ingen landsomfattande, heltäckande studie av
alkoholens kostnader för sjukvården. Folkhälsoinstitutet
bör snarast ta initiativ till en sådan undersökning. En
vetenskaplig kartläggning skulle ge utgångspunkter för
långsiktiga spareffekter inom den offentliga verksamheten
och vara välgörande för debatten om vad medborgarna får
ut från den gemensamma vårdsektorn.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en
sjukvårdsekonomisk studie av alkoholvanornas verkliga
belastning på sjukvårdsapparaten och kostnaderna för
detta.

Stockholm den 26 januari 1993

Göran Magnusson (s)

Georg Andersson (s)

Maj-Lis Lööw (s)

Gunnar Thollander (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)