S.k. dödstestamenten

Motion 1992/93:So469 av Birgitta Wistrand (m)

av Birgitta Wistrand (m)
Dödstestamenten ger möjlighet att ta ansvar för sitt eget
liv.
Vad händer mig om jag förlorar medvetandet eller blir
oförmögen att fatta beslut om min vård och behandling?
Detta är en fråga som många människor oroar sig för. De
vill inte i onödan bli utsatta för ingrepp eller fruktlös vård
och behandling.
En möjlighet att undvika denna situation är att upprätta
sitt dödstestamente där man klart anger sina önskemål i en
sådan situation. S.k. dödstestamenten har med framgång
prövats såväl i Danmark som USA.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om dödstestamenten.

Stockholm den 25 januari 1993

Birgitta Wistrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)