Skälig levnadsnivå och internet

Motion 2021/22:927 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)

av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att man bör se över om det är möjligt att låta internet ingå i skälig levnadsnivå i riksnormen för försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever i en föränderlig digital värld där saker skett väldigt snabbt under de senaste åren. Under pandemin har vi fått lära oss nya digitala verktyg för att kunna arbeta och studera hemifrån. Detta har tydliggjort vikten av att invånarna i Sverige behöver ha tillgång till bra uppkoppling mot internet. Detta kommer även i fortsättningen att vara viktigt. Vi lever i en till stor del digital värld där vi får till oss nyheter och viktig samhällsinformation främst via digitala vägar och därför bör det finnas möjlighet till uppkoppling för så många som möjligt i vårt land.

Pandemin har orsakat stora förändringar i vårt samhälle. Gymnasieskolan gick över till distansstudier under våren 2020 och det visade sig då att elever som bor i lägenheter för asylsökande inte har internet och de kunde därför inte delta i distansstudier. Internet ingår inte i skälig levnadsnivå för asylsökande. Lagen om mottagande av asylsökande, utgår från riksnormen för försörjningsstöd.

Det finns också svenskfödda elever som inte har internet hemma. I det långa loppet kan dessa elever inte delta i skolarbetet när de av någon anledning behöver göra det i hemmet, som vid distansstudier. Det är upp till kommunerna vad gäller försörjningsstöd om stöd till internet betalas ut eller inte, då det inte ingår i riksnormen för försörjningsstöd. Kommunerna har på olika sätt löst det för dessa elever, men visst bör det vara en rättighet i vårt digitala land att ha tillgång till internet. Det är en demokratifråga.

Åsa Karlsson (S)

Helén Pettersson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-29 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)