Skapa permanent beredskapslager för material, vacciner och mediciner

Motion 2020/21:2038 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att upprätta permanenta beredskapslager för att se till att avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns till handa oavsett vilken situation som kan uppstå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Beslutet om beredskapslager för skyddsutrustning är positivt och något vi social­demokrater stödjer. Men vad som däremot är problematiskt är planen på att avveckla beredskapslagren när risken för smittspridning åter bedöms som låg.

En stor del av den skyddsutrustning som används av vårdpersonal vid provtagning och vård av bland annat coronapatienter tillverkas i Kina. Eftersom det är osäkert i vilken omfattning Kina kan leverera skyddsutrustning till övriga delar av världen har upphandlade leverantörer mycket svårt att leverera den skyddsutrustning som behövs för att vårda patienter.

I dag finns det inte någon myndighet som har det övergripande ansvaret för läke­medelsförsörjningen i Sverige. Ansvaret har tidigare legat hos Apoteket AB men det ansvaret togs bort när apoteksmonopolet avskaffades 2009. Då avvecklades också de nationella beredskapslagren för läkemedel.

Det råder även hård internationell konkurrens om olika typer av vaccin, och brist­situationer har uppstått vid ett flertal tillfällen.

Sverige har tidigare haft beredskapslager för bland annat läkemedel och vaccin men dessa avskaffades successivt efter kalla kriget. Sverige är ett litet land på de interna­tionella marknaderna för sjukvårdsmateriel, läkemedel och vaccin. Störningar i internationella transporter kan snabbt få negativa effekter för den svenska sjukvården. I krissituationer införs dessutom ofta olika typer av exportrestriktioner vilket gör det ännu svårare att tillgodose vårdens behov. För att minska sårbarheten vad gäller tillgång och leveranser kommer det även framledes att behövas nationella beredskapslager.

Vi menar att Sverige bör upprätta permanenta beredskapslager för att se till att till­gång till avgörande sjukvårdsmaterial och läkemedel finns tillhanda oavsett situation som kan uppstå. Lagerhållning bör omfatta mediciner, vaccin och annat material som bedöms som avgörande för att kunna vårda patienter och skydda vårdpersonal. Vilka material, vacciner och mediciner som ska ingå i lagret, var det/de ska placeras, samt för hur lång tid det ska räcka behöver utredas.

 

 

Joakim Sandell (S)

 

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Lena Emilsson (S)

Marianne Pettersson (S)

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Rikard Larsson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)