Skärpta krav för vindkraftsetableringar

Motion 2021/22:3070 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

av Tomas Kronståhl m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för forskning kring och utredning av det lågfrekventa buller som genereras av de numera mycket stora vindkraftsverken på land och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en översyn av kraven för vindkraftsetableringar på land och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens vindkraftsetableringar på land skiljer sig kraftigt från de verk som var aktuella när de flesta kommunerna tog fram sina vindbruksplaner för mer än 10 år sedan.

Det finns en stor oro hos människor som bor vid samt i närheten av både befintliga och tilltänkta vindkraftsparker. Bland annat det lågfrekventa bullret som enligt studier påverkar våra inre organ främst hjärtat och även därav minskar livslängden. Det är idag heller inte rimligt att människor som valt att leva på landsbygden och satsat stora resurser för att verkställa sina drömmar inte ska ha någon som helst möjlighet till påverkan vid dessa stora industrietableringar som verkligen påverkar deras livsmiljö. Detta i jämförelse med byggnationer i stadsmiljö där närboende verkligen har möjlighet att stoppa även riktigt små förändringar i sin närmiljö.

Det framgår även av studier bland annat KTH att fastighetsvärdet vid dessa etableringar minskar kraftigt, minst 30% upp till 8 km från själva etableringen, detta kan medföra ekonomiska katastrofer för familjer med lån på sin bostad.

 

 

Tomas Kronståhl (S)

 

Björn Petersson (S)

Laila Naraghi (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)