Skarven i Roxen

Motion 2020/21:3616 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa allmän jakttid samt andra tillvägagångssätt för att hålla nere oproportionerligt stora skarvpopulationer som den i Roxen och på andra drabbade platser i landet, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Roxen är Östergötlands största sjö, undantaget Vättern.  Sjön är viktig för mark- och vattenägare, rekreation, båtägare, biologisk mångfald, fiske, med mera. Dessa intressen påverkas i dagsläget dock negativt av den orimligt och oproportionerligt stora populationen av sjöfågeln skarv.

I Roxen finns det tusentals skarvar och Roxens fiskevårdsområdesförening bedömer att det till och med kan handla om så många som 10000 stycken. Samtidigt är skarven en relativt stor sjöfågel, vilket innebär stora påfrestningar på Roxen som sjö. Det handlar om sanitära olägenheter och problem för växtlighet och andra naturvärden. Vidare är skarvens avföring starkt frätande och kan ta död på öar och andra platser som skarven har sina kolonier på. Det innebär givetvis också nackdelar för mark- och vattenägare i området, samt för olika sorters rekreation.

Den stora skarvpopulationen i Roxen medför också problem för fiskpopulationen i sjön på grund av att skarvpopulationen äter hundratals ton fisk per år. Skarven äter så pass mycket av fisken nors i sjön att det i nästa led slår mot de fiskarter som har norsen som byte.

Länsstyrelsen i Östergötland har under 2020 fattat beslut om skyddsjakt på skarv under flera år framåt, där 1000 skarvar om året får skjutas och 3500 ägg prickas. Skyddsjakt av nämnda slag kommer dock inte vara nog för att handskas med skarvpopulationer som är så stora som den i Roxen och andra platser i landet med motsvarande problembild. Utökad skyddsjakt kommer att krävas för att komma till rätta med de överdimensionerade skarvpopulationerna på olika håll i landet. Skarven är svårskjuten i praktiken och skyddsjakten behöver därför utökas med mer effektiva metoder för att ge resultat. Oljering av ägg är en metod som bör användas i större omfattning än i dag. Det är en selektiv metod som är tillförlitlig, men samtidigt passande och skonsam.

Utöver utökad skyddsjakt på skarv, så bör även allmän jakttid införas på fågeln. Dessvärre gör EU:s fågeldirektiv att allmän jakttid inte är möjlig att införa gällande skarv, men Sverige bör agera för att ges undantag från direktivet med tanke på de problem som finns kopplat till de orimligt stora populationer av fågeln som finns i Roxen och på andra platser i Sverige.

Jonas Andersson i Linköping (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)