Skatt och transparens för löntagare

Motion 2016/17:3331 av Sofia Fölster (M)

av Sofia Fölster (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över en sänkning av arbetsgivaravgifterna och andra inkomstrelaterade skatter och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur avgifter och skatter som är kopplade till en anställds lön kan bli synliga på lönebeskedet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har sedan många år tillbaka ett skattetryck som är långt över genomsnittet i OECD. Efter regeringens skattehöjningar kommer Sverige även ha världens högsta marginalskatt. En genomsnittlig löntagare betalar idag mer än hälften av sin inkomst i skatt. Det innebär att skatten för de allra flesta hushåll är den enskilt största utgiften. För den enskilda löntagaren rör det sig främst om kommunal och statlig inkomstskatt och arbetsgivaravgifter.
Samtidigt genomgår vår ekonomi stora förändringar. Istället för billig industriproduktion utmärker sig Sverige i högre grad genom kunskap, innovationer och tjänster. Om vi i framtiden ska kunna stå oss i konkurrens med tillväxtländer som tar plats på de internationella marknaderna behöver vi attrahera och behålla högutbildad kompetens i Sverige.
Även människor med låg utbildningsnivå drabbas hårt av ett högt skattetryck på arbete. Idag får många sitt första jobb i den inhemska tjänstesektorn. Samtidigt har vi fortsatt stora utmaningar med det nya utanförskapet som främst drabbar människor med låg utbildningsnivå. Om fler ska få sitt första jobb behövs en växande tjänstesektor. Vi bör omgående se över och sänka det totala skattetrycket på arbete för att inte hota Sveriges konkurrenskraft och ytterligare höja tröskeln till första jobbet.
Trots världens snart högsta marginalskatt har många medborgare dålig kunskap om hur mycket skatt de själva betalar. I en rapport från Svenskt Näringsliv framkommer att människor i genomsnitt tror att det samlade skattetrycket för löntagare är 34 % jämfört med den verkliga nivån på 52 %. Hela 94 % av de tillfrågade underskattar nivån på hushållets skattekostnad. Det är inte konstigt att människor underskattar skattetrycket när bara en del av denna syns i lönekuvertet. Arbetsgivaravgifterna fungerar idag som ett dolt påslag på inkomstskatten. Vi bör omgående se över hur skattesystemet kan bli mer transparent och hur även dolda skatter kan bli synliga i lönekuvertet för att människor ska ges en rättvisande bild av skattesatserna.

Sofia Fölster (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)