Skatteplanering

Motion 2006/07:Sk261 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av beloppsgränser eller andra åtgärder för att förhindra skatteplanering.

Motivering

I november 2004 beslutade riksdagen att förmögenhetsskatten skulle slopas för vissa försäkringar. Skattemässigt klassificeras livförsäkringar antingen som pensionsförsäkring eller som kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring är en skattepliktig tillgång vid beräkning av statlig förmögenhetsskatt. Motsvarande gäller inte för en pensionsförsäkring.

I samband med att proposition 2004/05:31 lämnades till riksdagen motionerade Vänsterpartiet om åtgärder för att förhindra skatteplanering i samband med övergången från skattepliktighet till total skattefrihet för vissa livförsäkringar. Vi föreslog att ett införande av beloppsgräns för skattefri försäkring vid beräkning av förmögenhetsskatt kunde vara ett sätt att förhindra skatteplanering. Detta hade också påtalats av Skatteverket i de remissvar som inkommit.

Det har nu visat sig att systemet har utnyttjats mycket mer än vad man räknat med då beslutet togs, vilket inneburit ett skattebortfall för staten samtidigt som systemet kan upplevas som orättvist. Det motiverar vårt förslag om införande av beloppsgräns för skattefri försäkring vid beräkning av förmögenhetsskatt eller annan åtgärd för att förhindra skatteplanering. Vad som anförts om åtgärder för att förhindra skatteplanering bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 oktober 2006

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Egon Frid (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)