Skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att reformera inkomstskattelagen i syfte att öka jämlikheten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under de senaste decennierna har klyftorna växt i Sverige. Det stora flertalet har fått ta del av den ekonomiska tillväxten genom reallöneökningar och ökat välstånd, men långt ifrån alla. Sedan början av 1980-talet har toppinkomsterna växt mycket snabbare än genomsnittet. Detta är en utveckling Sverige delar med den större delen av västvärlden. Under det senaste decenniet kan vi se att detta sammanfaller med att en tredjedel av hushållen som har de lägsta inkomsterna halkat efter. Den totala inkomstökningen har varit stor men ojämnt fördelad. Nationalekonomisk forskning visar dessutom att kapital och arv idag har en lika avgörande roll som för hundra år sedan.

Få länder i världen lägger så stor andel av sin bruttonationalprodukt på gemensamma välfärdstjänster som Sverige. Grunden är givetvis politisk. Bibehållen och kvalitetsinriktad välfärd innebär aktivt deltagande på arbetsmarknaden för män och kvinnor samt ett jämlikare samhälle i stort. Långsiktigt behövs mer resurser för att säkra personalförsörjningen och arbetsvillkor inom välfärden. Men för att kunna behålla, utveckla och expandera välfärden över tid behövs ett hållbart skattesystem. Den stora reformeringen av skattesystemet genomfördes för mer än 25 år sedan och under åren har omfattande avsteg kommit att göras av de bärande principerna om neutralitet, förutsägbarhet och likformighet. Sänkningar har gjorts av de skattebaser som skulle garantera ett mer jämlikt samhälle och investeringar för framtiden, dessutom har alltför många avdragsmöjligheter skapat begränsad förutsägbarhet i systemet. Idag upplever få skattebetalare att de kan överblicka inkomst- och kapitalbeskattningen.

Därför måste skattesystemet reformeras. En sådan skattereform bör innefatta några bärande prioriteringar:

      Avdrag och subventioner ska så långt som möjligt avskaffas så till vida att de inte har en tydlig koppling till hållbarhetsambitioner eller konjunkturfrämjande insatser

      Skatten ska höjas på klimat- och miljöförstörande verksamhet

      Fokus ska avse kapital- och näringsbeskattning framför inkomstbeskattning

      Tröga skattebaser ska införas så som fastighetskatt, gåvo- och arvsskatt för långsiktiga investeringar

      Översyn av kapital- och näringsbeskattning ska ske återkommande.

Lawen Redar (S)

Anders Österberg (S)

Dag Larsson (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)