Skatteregler för ett dynamiskt och växande näringsliv

Motion 2016/17:350 av Emil Källström m.fl. (C)

av Emil Källström m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över beskattningen av företag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram förslag i syfte att avveckla det skatterättsliga företrädaransvaret och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skattesystemet, särskilt för mindre bolag bör bli både enklare och mer transparent. Det är i små och växande företag som nya jobb skapas. Centerpartiet vill göra det enklare att starta och driva företag, och därför behöver skattesystemet uppmuntra till företagande och entreprenörskap.

Skatt på fåmansbolag

De så kallade 3:12-reglerna för skatt på fåmansbolag har setts över under alliansregeringen, men behöver bli ännu bättre för att gynna fåmansbolag. Vi vill att reglerna särskilt ska uppmuntra små växande företag med aktiva och arbetande ägare.

Den 1 november 2016 presenteras utredningen om översyn av 3:12-reglerna. Det är angeläget att regeringen skyndsamt kommer med förslag som innebär en enklare beskattning genom 3: 12-reglerna. Detta är inte minst angeläget för alla de företag som står inför generationsskiften. Generationsväxlingen i företagen måste underlättas, och dagens orättvisa skatteregler behöver ses över. Sveriges företagarkår är väldigt gammal, och vi går mot en stor utmaning med en generationsväxling. Då handlar det om att vi måste ha en mer rättvis och mer neutral beskattning. Skattesystemet i dag premierar det anonyma ägandet på börsen medan familjeföretag och småföretag har en högre beskattning. Därför behöver regeringen skyndsamt se över regelverket och beskattningsfrågor som påverkar generationsskiften.

Att själv äga sitt företag gör att människors drivkraft att få företaget att växa ökar. Det är vi övertygade om. Därför är det viktigt att de regler som finns gynnar det så kallade personliga ägandet så att fler som jobbar i företagen kan bli ägare.

Personaloptioner

Det personliga ägandet är en förutsättning för drivkraften att förändra, förbättra och skapa värden som kan föras över till nästa generation. Vi menar att skattesystemet måste gynna det personliga, direkta, arbetande, aktiva ägandet, som har starka positiva effekter för samhället. Det får inte vara mindre lönsamt än det institutionella, indirekta, passiva och anonyma ägandet. Därför måste det personliga, direkta och arbetande ägandets villkor förbättras genom lägre beskattning på delägarskap, så kallade personaloptioner. På så sätt tror vi att drivkraften för att äga och driva företag ökar.

Utredningen om personaloptioner, den så kallade incitamentsutredningen var Centerpartiet med och tillsatte. Det är välkommet att det nu äntligen kommer konkreta förslag på hur skatteregler för personaloptioner kan utformas. Detta är viktigt för att ge bra förutsättningar för våra snabbväxande startups att expandera och verka i Sverige. Regeringen har dragit frågan i långbänk, och förslagen som nu presenteras går inte tillräckligt långt. Dessutom innehåller förslaget en del onödiga begränsningar. Det är exempelvis onödigt krångligt att förslaget bara ska gälla vissa branscher. Regeringen behöver skyndsamt komma med förslag om ett nytt regelverk för personaloptioner.

Företrädaransvar

Riksdagen beslutade under 2015 i ett tillkännagivande till regeringen att snarast låta se över reglerna för det skatterättsliga företrädaransvaret.

Det skatterättsliga företrädaransvaret innebär att en företagare kan bli personligt betalningsansvarig om inte företaget kan betala sin skatt. Om en företagare inte sett till att bolaget betalat sina skatter och avgifter senast på förfallodagen samtidigt som avvecklingsåtgärder av bolaget inte påbörjats kan denna enligt företrädaransvaret göras personligt ansvarig för skulderna.

Reglerna har utsatts för mycket kritik. Varken Danmark, Finland eller Norge har regler som motsvarar det skatterättsliga företrädaransvaret. I andra länder utgår man från att det faktum att det i aktiebolagslagen finns ett strängt personligt betalningsansvar är tillräckligt för att hantera de situationer när företrädare har agerat allvarligt klandervärt. I slutet av 2015 offentliggjorde Skatteverket en pm: Det skatterättsliga företrädaransvaret, borgenärsanstånd och hel eller delvis befrielse från betalningsskyldighet.

Regeringen har trots riksdagens tillkännagivande inte återkommit med konkreta förslag. Enligt information i skrivelser till riksdagen bereder regeringen ärendet och har så gjort under lång tid. Regeringen bör skyndsamt återkomma till riksdagen med förslag.

Emil Källström (C)

Per Åsling (C)

Eskil Erlandsson (C)

Helena Lindahl (C)

Kristina Yngwe (C)

Peter Helander (C)

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-29 Granskad: 2016-09-30 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)