Skeppsholmens maritima kulturmiljö

Motion 2011/12:Fi293 av Mattias Karlsson och Björn Söder (SD)

av Mattias Karlsson och Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att bevara den maritima kulturmiljön på Skeppsholmen och Kastellholmen.

Motivering

År 1634 beslutade drottning Kristina att Skeppsgården för den svenska flottan skulle flyttas från Blasieholmen till Skeppsholmen och Kastellholmen. Detta lade grunden till ett av världens äldsta bevarade maritima kulturarv och gör miljön på Skeppsholmen och Kastellholmen unik i hela världen.

Omkring år 1960 började dock förändringar på öarna att ske, då förvaltningen övergick från flottan till staten. Detta har sedan dess inneburit en successiv underminering av den maritima kulturmiljön, då historiska byggnader och övrig miljö konverterats till annan verksamhet, samtidigt som icke maritim sysselsättning tillkommit.

Under 2011 var det ytterst nära att de sista kvarvarande hyresgästerna med maritim anknytning i Råseglarhuset, i form av bland andra Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar och Tågvirkesverkstaden, fick sina kontrakt uppsagda av Statens fastighetsverk till förmån för mer köpstarka hyresgäster helt utan maritim anknytning.

Den unika miljön på Skeppsholmen och Kastellholmen med sitt rika kulturarv utgör en källa till stolthet över vårt lands kultur och historia samtidigt som det medverkar till att göra Stockholm mer attraktivt för utländska turister och inbjuder till kulturella internationella kontakter.

Det är därför av stor vikt att regeringen tillser att Statens fastighetsverk efterföljer sina direktiv om att bevara och utveckla kulturvärdena i de fastigheter man förvaltar och att bidra till allmänhetens tillgång till kulturarvet samt att man upprättar långsiktig och sammanhållen plan för hur den maritima kulturmiljön på Skeppsholmen och Kastellholmen skall kunna bevaras för framtiden.

Stockholm den 30 september 2011

Mattias Karlsson (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)