Skilda valdagar m.m.

Motion 1998/99:K227 av Per Lager (mp)

av Per Lager (mp)
Skilda valdagar
Ordinarie val till riksdagen förrättas enligt 3 kap. 3 §
regeringsformen vart fjärde år. I riksdagsordningen (1 kap. 1
§) föreskrivs att sådana val hålls i september. Närmare
bestämmelser om tidpunkten finns i vallagen.
Vid de allmänna valen dominerar riksdagsvalet helt över både
landstingsvalen och kommunalvalen. Detta innebär, enligt Miljöpartiet de
grönas uppfattning, stora negativa effekter för den kommunala demokratin.
Lokala frågor blir ofta inte avgörande för lokala val.
Kommunens roll i samhället har ökat väsentligt under de senaste
årtiondena, t.ex. när det gäller skolan, socialtjänsten, barnomsorgen, hem-
sjukvården, natur- och stadsmiljön och infrastrukturen. Flertalet medborgare
betalar bara inkomstskatt till landsting och kommuner.
Mot denna bakgrund är det svårt att se varför riksdagspolitikerna och de
rikspolitiska frågorna skall få dominera den allmänna debatten inför
valdagen. För att förstärka och fördjupa det demokratiska styrelseskicket är
det avgörande, enligt vår uppfattning, att människor i betydligt större
utsträckning deltar i beslutsprocessen och tar ansvar för det gemensamma.
Detta gäller inte minst kommunalvalen. De viktiga lokala frågorna måste ges
större tyngd, och vi anser att ett steg på en sådan väg är att skilja
kommunalvalen från riksdagsvalen.
Flytta valdagen till våren
Med facit i hand kan vi nu konstatera att det föreligger vissa
problem med att valrörelsen sammanfaller med
budgetarbetet. Än värre skulle det ha blivit vid ett
regeringsskifte. Den tillträdande regeringen skulle då i
princip tvingats överta tidigare regerings budget under det
första året vid makten. Med ett val i maj eller juni får en
tillträdande regering däremot rimlig tid på sig att organisera
sitt arbete och slutföra beredningen av budgetpropositionen.
Vi föreslår därför att regeringen återkommer till riksdagen
med förslag om att val till riksdagen hålls separat från
budgetberedningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i vallagen
att skilda valdagar införs,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i vallagen
att val till riksdagen hålls på våren.

Stockholm den 19 oktober 1998
Per Lager (mp)
Marianne Samuelsson (mp)

Peter Eriksson (mp)

Kia Andreasson (mp)

Lars Ångström (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)

Avsändare