Skogens skatter

Motion 2010/11:Sk218 av Anders Sellström (KD)

av Anders Sellström (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för kommersiell bärplockning.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i inkomstskattelagen.

1 Yrkande 1 hänvisat till MJU.

Motivering

Cirka 500 000 ton vilda bär växer i de svenska skogarna, varav 70 % i Norrlands skogar. Bärbranschen tar bara hand om ca 5 % av alla bär i skogen.

Idag kan man plocka bär till ett värde av 12 500 kronor per person för att sälja skattefritt (8 kap. 28 § IL). Vid anställningsliknande fall gäller inte skattefriheten.

Allemansrätten anger vilt växande bär och svamp som tillhörande markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Markägaren kan inte hindra någon från att plocka på marker där allemansrätten gäller. Så länge det sker utan skada eller besvär för markägaren finns inte heller något förbud mot kommersiell plockning i stor skala.

Större grupper av människor som i kommersiellt syfte plockar bär ökar risken för att stora avtryck lämnas i skog och mark i form av efterlämnat skräp och söndertrampade plantor. Enskilda vägar riskerar också att utnyttjas på ett sätt som överbelastar. Det finns därför skäl att uppmana till översyn av nuvarande regler utifrån dessa anledningar. Det finns också anledning att skärpa lagstiftningen i syfte att stärka äganderätten. Svensk lagstiftning definierar väl när näringsverksamhet förekommer i samband med organiserade verksamheter. När en näringsverksamhet förekommer bör därför ett avtal tecknas mellan den som betecknas som arbetsgivare/uppdragsgivare och markägaren enligt avtalslagen innan plockning kan ske.

Dagens regler för bärplockare som arbetar åt ett utländskt bemanningsföretag anger det svenska företag som köper bemanningstjänsten som uppdragsgivare. Vid anställning direkt av ett företag i Sverige är arbetsgivaren part gentemot markägaren.

För att stimulera den småskaliga plockningen av bär, svamp och även kottar utanför det som utgör näringsverksamhet eller anställningsliknande förhållanden bör nivån på den summa man kan plocka bär för kraftigt höjas och läggas i paritet med den summa man idag kan arbeta ihop i hobbyverksamhet utan att näringsbetecknas. Idag motsvarar den summan 30 000 kronor. Jag föreslår att inkomstskattelagen ändras så att beloppet höjs till 30 000 kronor.

Stockholm den 21 oktober 2010

Anders Sellström (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)