Skogsskador

Motion 2008/09:MJ426 av Bengt-Anders Johansson (m)

av Bengt-Anders Johansson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogsskador.

Motivering

Många skogsområden undantas som produktionsskog och avsätts för framtiden med hjälp av olika skyddsinstrument. Detta gör att ännu fler skogsägare får skyddad skog som grannfastighet. Med tanke på att den skyddade skogen inte sköts som produktionsskog innebär det större risk för bl.a. insektsangrepp, då kravet på uttag av t.ex. nedblåst skog, eller i övrigt skadad eller angripen skog, saknas.

I samband med stormarna Gudrun och Per fanns det åtskilliga skogsägare som drabbades av att få sin egen skog angripen på grund av uteblivet omhändertagande i skyddad skog. Även om det finns möjligheter att få ersättning så har många vittnat om svårigheten att få detta.

Eftersom staten skapat förutsättningar för den skyddade skogen finns det också ett statligt ansvar att ge de skadelidande full kompensation för de skador som uppstår. Med full kompensation menar jag inte enbart ersättningar för faktisk skada utan en mer generös ersättning för det besvär som skadan skapar.

Det är inte minst viktigt att attitydmässigt hantera denna typ av skadestånd, både förstående, genröst och skyndsamt. Det skulle bl.a. kunna innebära att den ansvarige för ett skyddat skogsområde aktivt kontaktar grannar som har fått skador men också medverkar till att begränsa skador som förväntas uppstå.

Stockholm den 30 september 2008

Bengt-Anders Johansson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)