Skogsskydd och äganderätt

Motion 2008/09:MJ400 av Jan-Evert Rådhström och Peder Wachtmeister (m)

av Jan-Evert Rådhström och Peder Wachtmeister (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skogsskydd och äganderätt.

Motivering

Enligt ett riksdagsbeslut från 1998 skall 900 000 hektar skogsmark i Sverige avsättas som skyddad skog till förmån för naturreservat i statlig regi. Vårt mål är givetvis att den skog som sätts av skall skötas på ett tillfredsställande vis. I dag förvaltar statliga skogsföretag 4,5 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar 21 procent av den svenska skogen. Utgångspunkten vid skyddande av natur när skogsmark avsätts bör alltid vara kvalitativa värden. I dag genomförs emellertid inte med automatik någon miljöprövning som bör ligga till grund för beslutet när skogsmark avsätts som skyddad skog. Tvångsinlösen av privat mark utan hänsyn till de naturliga förändringar som ständigt äger rum i skogsmarker är ett fenomen som ingen önskar skall få råda över besluten när skog skall skyddas. I Finland har man även valt en något annorlunda väg för skogsavsättning där modellen bygger på dialog, stor respekt för den enskilde skogsägaren och tydligare frivillighet i skogsavsättningen. Den ansvariga myndigheten i Finland informerar skogsägarna om vilka naturmiljöer man främst vill skydda och redovisar samtidigt vilken form av kompensation som kan utgå. Skogsägaren kommer därefter frivilligt överens med staten om avsättning, ett avtal på tio år tecknas och kompensation utgår varje år på hektarbasis. En tidsbegränsning av avtalet ger möjlighet till omprövning, vilket är bra då naturen är i ständig förändring. Någon statlig tvångsinlösen av skogsmark förekommer inte. Den finska modellen är någonting som vi välkomnar i Sverige, och grunden för att skogsmark övergår i statlig ägo bör givetvis även i Sverige föregås av en grundlig inspektion av marken. Samtidigt bör det kontinuerligt ske en översyn av skogsmarken för att kontrollera om det skett några förändringar som föranleder att det statliga ägandet och miljöskyddet gradvis eller helt kan minskas. Vid förändringar i miljön måste marken således kunna återgå till den enskilde skogsägaren, då det ej längre föreligger grund för fortsatt miljöskydd. Äganderätten för enskilda skogsägare bör därför stärkas. Vi föreslår att regeringen gör det möjligt för skogsägare att få marknadsmässig kompensation för mark som övergår i statlig ägo samt att skogsmark som överlåtits i statlig ägo också kan återföras till den ursprunglige markägaren.

Stockholm den 2 oktober 2008

Jan-Evert Rådhström (m)

Peder Wachtmeister (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)