Skolans roll att stärka det demokratiska samtalet

Motion 2020/21:858 av Anna Wallentheim (S)

av Anna Wallentheim (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förändra skrivningen i skollagen som ger rektorer rätt att neka partier och politiska ungdomsförbund att besöka skolor och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att förtydliga ungas rätt till föreningsfrihet i skollagen och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd som förtydligar att elever har rätt till politisk organisering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Rektorer har idag rätt att neka politiska ungdomsförbund och partier att debattera, hålla bokbord och bilda föreningar på skolor. Det är en rätt rektorerna utnyttjar allt oftare. En rätt som därmed lett till att ungas demokratiska organisering motarbetas i och med att fler och fler skolor väljer att säga nej till partipolitiska ungdomsförbund och debatter.

Det kan i och för sig tyckas ligga i linje med att elevers tid i skolan skall användas till traditionell, oberoende kunskapsinhämtning. Men de demokratiskt valda partierna och deras ungdomsförbund är en del av det demokratiska systemet och därmed en rim­lig del av kunskapsinhämtning som rör samhällskunskap och just demokrati.

Vi ser att antalet aktiva inom politiken minskar. Det är inte vad vare sig politiken eller demokratin behöver. De ungdomar/elever som redan är engagerade och intresserade av politik söker sig säkert till de politiska ungdomsförbunden för egen maskin. Däremot skulle man säkert fånga fler ungdomars intresse om man fick tillträde till skolorna. Det är en del i att säkra tillväxten av aktiva i politiken, vilket i sin tur gynnar demokratin.

Riksdagen bjuder vartannat år in allmänheten till ett öppet hus där alla riksdagspar­tier finns representerade för att samtala med medborgare och svara på frågor. Liknande modell skulle med fördel kunna användas på skolor för att öka elevers insyn i vad olika partier står för.

Det är viktigt att ge skolelever en ökad insyn i vad politiska partier står för, och det kan man göra genom att i större mån tillåta besök av partier och ungdomsförbund på skolor. Det skulle förutsätta att man förändrar skrivningen i skollagen som ger rektorer rätt att neka besök av bland annat partier och ungdomsförbund.

Utöver detta bör man också överväga att förtydliga ungas rätt till föreningsfrihet i skollagen, just för att säkra en fortsatt stark demokrati samt ge Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd som förtydligar att elever har rätt till politisk organisering.

Anna Wallentheim (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-01 Granskad: 2020-10-01 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)