Skrotningspremie för tunga lastbilar

Motion 2012/13:MJ246 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa en skrotningspremie för lastbilar över 16 ton.

Motivering

Gränsen för Sveriges miljöansvar går inte vid nationsgränsen. Det som påverkar miljön i andra länder påverkar också oss. Likaså påverkar vi andra länders miljö. I dag exporteras äldre lastbilar med bristfällig avgasrening från Sverige till fattigare länder för att där hota både hälsan och miljön.

Statistiken visar att en stor andel av de äldre lastbilarna förs ut till andra länder i stället för att skrotas. En lastbil som väger mer än 16 ton med miljöklassningen Euroklass 1 släpper ut lika mycket skadliga ämnen som 18 fordon av de senaste och miljövänligaste modellerna på marknaden.

Regeringen har satsat på att förnya den svenska bilparken, framför allt när det gäller personbilar och den omfattande privatbilismen. Bland annat har man utökat producentansvaret. Det är emellertid viktigt att förnya den tunga trafiken, och här skulle en skrotningspremie för de tyngsta och mest miljöpåverkande fordonen ha stor effekt.

En uppmuntran till att skrota gamla lastbilar skulle också främja svensk ekonomi. Förutom att vi får en konkurrenskraftig och tidsenlig lastbilspark skulle det bidra till en ökad försäljning av svenskproducerade bilar (vilka står för en överväldigande majoritet av dagens nyregistrerade lastbilar i Sverige). Genom att stimulera till en ny fordonspark kan alltså sysselsättningen öka och den hårt prövade fordonsindustrin gynnas – samtidigt som vi får lastbilar på våra vägar som ur miljösynpunkt är mycket bättre än dagens.

Miljödepartementet har tidigare aviserat att en skrotningspremie för tunga lastbilar inte är aktuell. Vårt gemensamma ansvar för miljön, både inom och utanför Sveriges nationsgränser, leder dock till slutsatsen att det är lämpligt att utreda möjligheten att förbättra miljön genom en i sammanhanget så enkel reform som denna. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2012

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)