Skrotningspremie på bilar

Motion 2012/13:MJ405 av Jan Lindholm (MP)

av Jan Lindholm (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skrotningspremie för bilar.

Bakgrund

Gamla bilar är ett miljöproblem både om de lämnas ute i naturen, dumpas i gamla gruvhål eller eldas upp. Men de utgör även ett stort problem om de inte tas om hand för skrotning på rätt sätt. Enligt ett EU-direktiv skall 95 procent av skrotbilarna återvinnas. Med anledning av detta har Naturvårdsverket föreslagit åtgärder.

Tyvärr har förslaget till nya regler utformats så att det kanske bästa sättet att återvinna skrotbilar inte längre blir lagligt. Att vårda äldre bilar, så kallade veteranbilar, är tydligen en hobby som inte har något värde enligt myndigheten. När man talar om hushållning med varor brukar i andra sammanhang återbruk gå före återvinning, men tydligen inte här.

Regeringens uppdrag till myndigheten har uppenbarligen helt bortsett från alla de tekniska och sociala värden som ligger i att medborgare har möjlighet att i egen regi demontera äldre bilar för att av ett antal uttjänta bilar skapa en fungerande. För många är lärande genom praktisk tillämpning effektivare än lärande i skolmiljö. Veteranbilshobbyn har räddat många unga killar som den vägen hittat en väg till ett avancerat teknikkunnande och yrken som de aldrig skulle kvalificera sig för via den teoretiska skolan. För många som bor på landsbygden är veteranbilsprojektet det som fyller livet med mening. Tiotusentals människor träffas under sommarmånaderna och byter kunskaper om dessa klenoder. Varför skall denna hobby omöjliggöras?

I en annan motion med snarlik inledning föreslår jag att förslaget till implementering av EU-direktivet skrotas. Min uppfattning är att en skrotningspremie bättre tjänar samma syfte utan att inskränka det fria valet att se den uttjänta bilen som ett objekt för kunskap, hobby eller kanske till och med kärlek.

Skrotningspremien ger den uttjänta bilen ett värde som innebär att beslutet om hur bilen skall omhändertas ges ett ekonomiskt incitament. Bilar som saknar värde för privat demontering i syfte att ingå i veteranbilsprojekt skulle då effektivare komma till den auktoriserade skrotning regeringen vill se. Eftersom den bil som är intressant för något veteranbilsprojekt också får ett värde genom skrotningspremien borde rimligen beslutet om att behålla bilen för sådana projekt blir mer övervägda och genomtänkta. En skrotningspremie och en auktorisering med tillhörande kontroll av bilskrotar behöver inte utformas så att det försvårar för återbruk av äldre bilar.

Att göra det olagligt att behålla en bil utan att skatta och bruka den så länge man önskar är ett orimligt ingrepp i äganderätten. Kommer regeringen i nästa steg att även förbjuda innehavet av gamla datorer och mobiltelefoner som inte är uppkopplade med abonnemang? Ett samhälle som förbjuder en av de stora teknikhobbysysslorna fostrar naturligtvis inga ingenjörer. Borde vi inte i stället stimulera teknik som hobby för att locka fler till tekniska utbildningar?

Förslag till åtgärd

Sverige har en av Europas äldsta bilparker bland annat på grund av att vi hade råd att i stor utsträckning köpa bilar av hög kvalitet långt före många andra länders invånare. Tyvärr innebär det att vi har en hög andel bilar som saknar de senaste tekniska lösningarna kring såväl inre som yttre säkerhet. Om den äldre halvan av bilparken skulle bytas ut mot en modern bilpark så skulle inte bara miljön vinna på det utan även trafikanterna. Främst skulle antalet svårt skadade i trafiken kunna reduceras.

Skrotningspremien är ett effektivt verktyg för att nå dit. Därför bör en skrotningspremie återinföras och på en nivå som verkligen stimulerar ägarna att ta steget att byta till en nyare bil. EU:s mål om 95 procent återvinning kan kanske inte nås även med en väl tilltagen skrotningspremie. Det kan ju rent teoretiskt vara så att konsumenterna aktivt väljer att spara mer än fem procent av bilparken som klenoder. Vårt framgångsrika arbete med att minska trafikolyckorna kanske även det bidrar till att bilarna blir äldre.

Främsta vinsten med att gå vägen via en skrotningspremie i stället för förbudslinjen är ju att den modellen inte inskränker möjligheterna för alla de som älskar veteranbilar att utöva sin hobby. Regeringen bör mot bakgrund av det ovan anförda återkomma till riksdagen med förslag om skrotningspremie i syfte att nå det omnämnda EU-målet. Nivån på premien bör självklart justeras om det efter ett antal år visar sig att den är för låg för att inom rimlig tid ge utfallet 95 procent återtagande. För skrotningspremiens finansiering bör regeringen överlägga med såväl bilbranschen som skrotningsbranschen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Jan Lindholm (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)