Skydd av våra barn

Motion 2011/12:K300 av Annelie Enochson (KD)

av Annelie Enochson (KD)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att public service-bolagens produktioner, vilka finansieras av tv-licensen, inte strider mot svensk lag och internationella konventioner, samt respekterar föräldrars rätt till inflytander över utbildningen.1

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka förståelsen och efterlevnaden av Europakonventionenens artikel 8 om rätt till skydd för privat- och familjeliv.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka förståelsen och efterlevnaden för Europakonventionens artikel 9 om tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att föräldrar ska kunna tillförsäkras en allsidig och saklig undervisning i enlighet med Lpo 94 och Lgr 11.2

1 Yrkande 1 hänvisat till KrU.

2 Yrkande 4 hänvisat till UbU.

Motivering

Public service-företaget Utbildningsradion lanserade tidigare i år vad de kallar för ”en stor satsning på material för sex- och samlevnadsundervisningen”. Satsningen som heter ”Sex på kartan” är en samproduktion med RFSU, landets ledande sexualpolitiska påtryckningsorganisation. Den stora satsningen innehöll en tecknad film, lärobok och åtskilliga timmar med nyproducerade filmer med en mycket sexualliberal inställning. Kritik har varit stark och riktat sig mot att så lite fokuseras på samlevnadsundervisning till förmån för sexkunskap. I Utbildningsradions lektionsmaterial ges detaljerade tekniska instruktioner om sex. Målgruppen är barn i högstadieåldern; 14-åringar. Men alla filmer har också visats på tv, vilket gjort att filmerna även nått barn i yngre åldrar. På filmen flyter det omkring nakna ungdomar och könsorgan, och mycket explicita sexscener visas. Ålder på karaktärerna i filmen är också högstadieelever.

Här är ett av de största problemen med materialet. Det kan vara olagligt. En polisanmälan av en privatperson har gjorts, och det är intressant att projektledaren för filmen har hävdat att de valde bort skådespelare till förmån för tecknad film för att det blev ”anstötligt”. I själva verket hade programmet troligtvis blivit klassificerat som barnpornografi om de använt 14-åringar för det filmade materialet.

I barnkonventionens artikel 34 stadgas barns rätt att bli skyddade mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. Enligt barnkonventionen räknas alla personer upp till 18 år som barn i legalt skyddsavseende. I och med Sveriges tillträde till Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp skall barn ges ännu större skydd.

Domen i Hovrätten över Skåne och Blekinge den 27 juli i år där en pojke dömdes till ungdomstjänst för sexuellt utnyttjande av barn, trots att samlaget ansågs frivilligt, visar också hur allvarligt Utbildningsradions material är. Den unga pojken som fälldes var 15 år och 6 månader gammal och flickan 13 år och 10 månader. I målet tillämpades den nya, reviderade lagstiftningen mot sexualbrott, som blev gällande i april 2005. Syftet med lagstiftningen var att öka skyddet för barn och ungdomar gällande sexuella övergrepp. Flera nya straffbestämmelser som enbart skyddar barn infördes därför.

Det finns ett antal fall från Högsta domstolen som är relevanta för bedömningen av hur den nya sexualbrottslagstiftningen har tillämpats, och rent generellt kan sägas att sexualbrott mot barn tillmäts generellt ett högre straffvärde nu än före reformen.

Märkligt är då att boken Sexualkunskap, som ingick i UR:s satsning, inte lyfter fram detta alls. Istället vilseleder man genom att bara hävda att ”sexualitet är inte något kriminellt i vårt samhälle”, ett påstående som är direkt felaktigt vad gäller barns sexualitet. Dessutom luras lärare med budskap som: ”Det är inte i vårt samhälle brottsligt för tonåringar att hångla, klä av sig nakna ihop… eller på något annat sätt vara sexuellt aktiva så länge det inte rör sig om övergrepp.” Poängen är att vid en ålderskillnad på mindre än två år kan det som beskrivs, även om det sker frivilligt, just vara ett övergrepp.

Den tecknade filmen visar ett klassrum där några elever skulle få hjälp med stödundervisning. Istället blev det ingående frågor om barns sexuella erfarenheter som lyfts fram i flera av de nyproducerade filmerna.

Att Utbildningsradions läromedel klargör att lärare ska involvera 14-åriga barn i diskussioner om deras sexuella erfarenhet är övergrepp och borde också betraktas som det. Dessutom medverkar läromedlet till att sudda ut de gränser för vad som är privat och vad som borde få fortsätta att vara det. När en lärare frågar tjejerna vad som gör dem sexuellt upphetsade och vilka erfarenheter de har haft; varför kan då inte pojkar i skolan fortsätta att göra så på rasterna?

De flesta som begår sexuella övergrepp på barn är själva under 18 år. Att då stimulera och normalisera sexuella handlingar för minderåriga, lär också göra att de sexuella övergreppen ökar än mer. Ska samhället då skylla på barnen, eller ska de själva ta ansvaret för att man inte lyfte fram de problem och risker som finns? Artiklarna från i våras där personal lät övergrepp mot ett litet barn fortsätta för att de trodde att ”de lekte”, förskräcker.

Ingen älskar sina barn mer än föräldrarna och i frågor som är så viktiga för barnets välbefinnande är det omöjligt att gå förbi dem. De skolor som tänker visa detta behöver berätta om det för föräldrarna först och ge dem en chans att se programmet.

Skollagen från 2011 uttrycker tydligt rätten för föräldrar och vårdnadshavare att erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

”Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.”

Europakonventionens artikel 8 – Rätt till skydd för privat- och familjeliv stadgar följande: ”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.” Sexlivet borde anses tillhöra privatlivet.

Europakonventionens artikel 9 - Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet har följande lydelse: ”1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer. 2. Friheten att utöva sin religion eller tro får endast underkastas sådana begränsningar som är föreskrivna i lag och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den allmänna säkerheten, till skydd för allmän ordning, hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter.

I Artikel 2 – Rätt till undervisning – framgår att ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. En statligt finansierad sexualmoral som strider mot de flesta världsreligioner kan omöjligt göra utbildningsmaterial som ämnas för den obligatoriska undervisningen i ett skolpliktigt Sverige utan att vara kränkande för religionsfriheten och samvetsfriheten för barn vars föräldrar har en annan åskådning än den statliga. Föräldrarna måste informeras om och godkänna det utbildningsmaterial som används. Vilken sexualetik som ligger bakom UR:s material är också en berättigad fråga. Skulle ett material från politiska partier som Moderaterna eller Socialdemokraterna ha fått skolor att visa materialet okommenterat? Varför ska det i så fall göras, när Sveriges starkaste sexualpolitiska påtryckningsorganisation, RFSU, öppet skickar materialet med UR.

Skolans läroplaner har i många år kraftfullt betonat nödvändigheten av att undervisningen både ska vara saklig och allsidig. Nedanstående text finns både i Lpo 94 och LgR 11.

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Stockholm den 4 oktober 2011

Annelie Enochson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)