Skydd mot taxibrottslighet

Motion 2014/15:1107 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare ska göras oftare, striktare och säkrare.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsens beslut om att avslå taxilegitimationsansökningar och att dra in taxilegitimationer alltid ska meddelas till arbetsgivaren – taxibolaget – och inte endast till den berörda föraren.
  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en taxiförare som nekats taxilegitimation på grund av brottslighet, eller fått denna indragen av samma skäl, ska nekas ny taxilegitimation under en tidsperiod som motsvarar brottets eller brottens preskriptionstid.

Motivering

Onsdagen den 18:e januari 2012 avslöjade SVT:s program Uppdrag granskning i sitt reportage Jag ville ju bara hem alarmerande uppgifter om den svenska taxinäringen. Sammanfattningsvis framkommer det att taxibolagen inte förmår hålla grova brottslingar ifrån att köra taxi och upprepat utsätta resenärer för grova brott som våldtäkter.

Detta sker p.g.a. att taxibolagen brister i sin kontroll av förare genom att kontroller utförs kvalitetsmässigt för bristfälligt, för sällan och ofta inte uppföljande under anställningsperioden, vidare genom att beslut om nekade eller indragna taxilegitimationer skickas till berörda förare och inte till de berörda arbetsgivarna taxibolagen. Detta leder till att kriminella förare kan fortsätta köra utan giltig taxilegitimation eftersom att taxibolagen inte är varse om att indragningen. Slutligen sker detta genom att taxiförare som fått indragen taxilegitimation, p.g.a. allvarlig brottslighet, efter några år medges ny legitimation med resultatet att de både fortsätter köra taxi och begår nya allvarliga brott.

Många som tar taxi gör det för att komma hem snabbt och tryggt. Vi sverigedemokrater anser att taxinäringen är en viktig samhällsinstitution och att ingen skall behöva utsättas för brott vid användning av denna färdtjänst, detta oavsett om man är man eller kvinna, är i sällskap eller ensam, är i nyktert eller berusat tillstånd. Vi vill därför se ändrad lagstiftning och genom denna ändrade rutiner för Transportstyrelsen och taxibolagen för att förhindra att grova brott begås i anslutning till taxiresor.

Enligt betänkande TU16 skickar Transportstyrelsen sedan februari 2012 kopior på beslut om återkallade taxiförarlegitimationer till Svenska Taxiförbundet som organiserar cirka två tredjedelar av landets taxiföretagare. Men fortfarande meddelas inte arbetsgivaren, vilket är en brist.

Det är bra att Transportstyrelsen initierat ett arbete med att hitta former för direktåtkomst till vägtrafikregistret men det löser inte alla de problem jag tagit upp ovan.

För att komma tillrätta med problemen som beskrivits vill jag att samtliga taxibolag i Sverige görs skyldiga att dels rapportera individuella förare vid fråga om nyanställning till Transportstyrelsen, dels årligen rapportera samtliga förare som varit verksamma föregående år till samma myndighet. Transportstyrelsen skall vid inkommen rapport granska varje förares lämplighet och sedan meddela taxibolagen om olämpliga förare samt om myndighetens beslut att neka eller dra in granskad förares taxilegitimation. Därefter skall taxibolaget svara med en kopia på uppsägningsavtal, eller beslut om att inte nyanställa, för varje förare Transportstyrelsen rapporterat som olämplig. Slutligen bör en förare som nekats taxilegitimation p.g.a. brottslighet, eller fått denna indragen av samma skäl, inte ges tillfälle att få ny taxilegitimation beviljad under en avstängningsperiod som motsvarar preskriptionstiden för brottet. Istället bör framtida taxilegitimationsansökningar ifrån sådana förare, under preskriptionstiden, alltid avslås utan prövning.

Efter att avstängningsperioden passerats medges ny lämplighetskontroll. Denna längre avstängningsperiod är nödvändig för att hålla taxinäringen säker ifrån grova brottslingar och deras upprepade brottslighet mot taxiresenärer. För en brottsling som uppriktigt och ärligt vill återintegrera sig i samhället finns många andra arbeten att söka sig till under tiden som inte ger samma möjlighet till att utsätta medmänniskor för allvarliga brott under de situationer av utsatthet som kan uppstå i förbindelse till taxiresor.

När jag under 2011/12 års riksmöte lade denna motion yrkade trafikutskottet på avslag med motiveringen att åtgärder skulle rapporteras och redovisas under hösten 2012. Motiveringen avslutades med följande ord:

Om det vid denna återrapportering visar sig att problemen kvarstår med att taxiförare fortsätter köra taxi, trots att taxiförarlegitimationen är återkallad, är utskottet berett att återkomma i frågan för att missförhållandena ska kunna undanröjas.

Eftersom att denna samhällsfråga är av sådan allvarlig art lägger jag denna motion igen i händelse av att alla nödvändiga åtgärder inte vidtagits. Detta garanterar att trafikutskottet ges tillfälle att återkomma i frågan.

.

Kent Ekeroth (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)