Skydda det rörliga kulturarvet

Motion 2021/22:2058 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för hur staten kan skydda det rörliga kulturarvet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan många år tillbaka har Sverige varit en betydande fordonsnation och det är viktigt att bevara och ha möjlighet att utveckla. Motorhistoriska fordon och museer bör uppmuntras från samhällets sida på ett bättre sätt. Det finns hundratusentals entusiaster som är engagerade i att värna det rullande kulturarvet med veteranfordon. Till det rullande kulturarvet räknas fordon som är 30 år och äldre.

Det ställs tyvärr krav från samhället som är försvårande och direkt hindrande av bevarandet och utvecklingen av det och som behöver ses över.

Föreningar och enskilda återkommer varje år till Riksdagen och myndigheter för att detta kulturarv förvanskas eller riskerar att luckas upp på grund av hinder som läggs fram av myndigheter. Det finns ett behov av att utreda hur myndigheter istället tar hänsyn till och bidrar till utveckling av det rullande kulturarvet i sitt utövande och inte på något skada det. En utredning som syftar till att säkerställa det samlade rörliga kulturarvet (motordrivna fordon på väg, räls och i luften) och därmed inte enbart ge enstaka föremål en viss status.

Regler, avgifter och tillämpning ska inte medföra att det ställs krav som försvårar eller omöjliggör arbetet för ett rörligt kulturarv som är till glädje för dagens och kommande generationer. Det rullande kulturarvet är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land, inte minst för ungdomar som har ett genuint motorintresse och har det som hobby.

Det kan samtidigt konstateras att det är över tre år sedan som riksdagen beslutade om ett tillkännagivande som rörde just det motorhistoriska kulturarvet. Därav framgick att regeringen skyndsamt skulle ta fram lagstiftning som slår fast myndigheters skyldigheter och ansvar för historiska transportmedel till lands, sjöss och i luften, så att de i sin myndighetsutövning kan säkerställa att det rörliga kulturarvet inte avsiktligt eller oavsiktligt hindras från att brukas eller skadas eller rent av destrueras. Det rörliga kulturarvet i form av entusiastfordon från olika tidsepoker, som engagerar hundratusentals svenskar, är en folkrörelse som bidrar positiv till vårt land. Rörelsen berikar människors liv och stärker besöksnäringen vilket bidrar till fler jobb och ökad ekonomisk tillväxt. Denna folkrörelse ska bevaras, hedras och utvecklas, inte förbrukas, förkastas och stagneras.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)