Skyldighet att bistå den som befinner sig i nödsituation

Motion 1997/98:Ju718 av Lennart Hedquist (m)

av Lennart Hedquist (m)

I samband med den tragiska bilolyckan i Paris uppmärksammades även en skillnad i fransk och svensk lagstiftning. I Frankrike föreligger en lagenlig skyldighet att bistå den som befinner sig i nöd, och underlåtenhet att lämna sådant bistånd kan vara straffbart.

Motsvarande lagstiftning återfinns i flera länder; vad jag kan minnas bl.a. i Danmark.

I Sverige har vi inte motsvarande lagstiftning. Rent moraliskt föreligger rimligen samma skyldighet. Likväl måste det anses vara en brist att lagen inte fastslår att man efter den förmåga man har skall bistå den som befinner sig i en akut nödsituation. Visserligen måste alltid en avvägning kunna göras av vilken fara man då utsätter sig själv för. I många situationer, t.ex. vid trafikolyckor och drunkningstillbud, torde bedömningen vara ganska enkel. Vid pågående misshandel och andra liknande situationer kan den vara svårare. Även i sådana situationer kan man dock alltid genom att tillkalla hjälp eller vidta andra ändamålsenliga åtgärder vara till gagn.

Falstaff Fakir rimmade satiriskt på sin tid: ”Egen visdom bör man spara tills man själv är i fara.”

Svensk god tradition bör dock anses innebära skyldighet att bistå den som befinner sig i nödsituation. Detta bör vara lagfäst i likhet med vad som gäller i många länder.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen hos regeringen begär att skyldighet att bistå den som är i nöd införs i svensk lag i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 5 oktober 1997

Lennart Hedquist (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)