Skyltning vid allmän väg

Motion 1998/99:T407 av Carl G Nilsson (m)

av Carl G Nilsson (m)
I ett uppmärksammat fall i västra Östergötland har en
lantbrukare av länsrätten i Östergötland ådömts ett
föreläggande, att ta bort en skylt om den rumsuthyrning som
han bedriver som ett komplement till sitt jordbruk.
Länsstyrelsen hade givit tillstånd till skylten med
motiveringen att den inte var av annat utförande än att den
från trafiksäkerhetssynpunkt och landskapsbildssynpunkt
kunde godtas. Men Vägverket överklagade länsstyrelsens
beslut vilket alltså upphävdes av länsrätten. Kammarrätten i
Jönköping har vägrat vidare prövningstillstånd. Den aktuella
skylten är numera nedplockad.
Det är naturligtvis angeläget att tillstånd till en reklamskylt vid allmän väg
ges med avseende på att inte trafiksäkerheten äventyras. Trafiksäkerheten
fordrar emellertid enligt min mening inte att reklamskyltar överhuvudtaget
inte tillåts. Men för mig synes det ologiskt och oacceptabelt att vi har en
lagstiftning (väglagen) som uppenbarligen tillåter den mest iögonenfallande
reklam på t.ex. dam- och herrunderkläder på platser med mycket tät trafik,
men förbjuder en näringsidkare att informera om en produkt eller tjänst han
själv erbjuder. Och under den just avslutade valrörelsen har tusentals stora
och små valaffischer varit uppsatta i städernas mest trafikerade rondeller och
gatukorsningar, till synes helt utan tanke på trafiksäkerhet.
Det är också noterbart att med myndigheternas nuvarande mycket
restriktiva inställning till skyltning vid allmän väg, har ett ökat uppsättande
av enklare skyltar omedelbart intill vägkanten uppkommit. Detta är lätt
iakttagbart längs de större vägarna. En ökning av denna oreglerade och
svårövervakade typ av skyltning är givetvis i sig negativ för trafiksäkerheten.
Jag hemställer att det görs en översyn av lagstiftningen på detta område.
Landsbygdens fortlevnad och utveckling är beroende av ett diversifierat
näringsliv. Basnäringen jord- och skogsbruk är numera hårt konkurrensutsatt
och många lantbrukare tvingas söka kompletterande verksamheter för att
upprätthålla sin försörjning.
Sådana verksamheter, vars målgrupp och tänkbara kunder är just förbi-
resande trafikanter, måste enligt min mening då kunna tillåtas informera om
denna verksamhet. Det kan gälla en mat-/kaffeservering, rums- eller stugut-
hyrning, utbud av fritidsfiske, försäljning av lokala hantverk etc.etc. Det är
enligt min mening orimligt att sådan information skall vara enbart
förbehållen bensinförsäljning.
Det torde slutligen också vara ett samhällsintresse att möjligheter till
information från näringsidkare, som bedriver sin verksamhet i anslutning till
allmän väg, kommer till stånd där den är möjlig att anordna utan att
trafiksäkerheten äventyras.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om skyltning vid allmän väg.

Stockholm den 25 oktober 1998
Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)