Skymningsläge för rättsstaten

Motion 2020/21:2723 av Joar Forssell (L)

av Joar Forssell (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om solnedgångsklausuler vid kameraövervakning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att samla in information om en person mot dennes vilja eller medvetande är en integri­tetskränkning. Detta sker i dag med kameror, genom att övervaka datatrafik eller genom att helt enkelt registrera olika typer av beteenden.

Det finns situationer där vissa typer av inskränkningar i den privata integriteten är befogade. Men dessa övervakningsåtgärder är, oavsett syfte, alltid integritetskränkande. Därför måste de alltid motiveras med tydliga bevis och påvisbara resultat. Vi kan inte låta rädsla eller upplevd trygghet motivera grova inskränkningar i människors liv, i stället måste verkliga utfall beaktas.

Övervakning är en integritetsinskränkning, även om det kan vara en legitim sådan. Mot detta måste nyttan bevisas och vägas. Eftersom det påstådda syftet med dessa kameror är att bekämpa brottsligheten krävs det således goda anledningar att tro att så blir fallet. Bevisen för den påstådda nyttan är dock ifrågasatt, Brå har till exempel slagit fast att effekten är ”liten eller icke existerande”.

Kameraövervakning används redan i dag på flera platser i världen, oftast misslyckat. Ett exempel på detta är London där detta sker i oerhörda proportioner men där man endast kan påvisa små skillnader i positiva utfall. Skillnader som sällan med säkerhet bedöms bero på övervakningen utan i stället på en tätare vakt- och polisnärvaro.

Detta tycks också vara den repressiva åtgärd som går att finna starkt stöd för. Reell närvaro av rättsstaten kan stävja brottslighet. Polisen, både i Stockholm och exempelvis i New York, har haft lyckade försök med att placera ut polisbilar i särskilt utsatta områ­den för att öka närvaron. Polisen i Järva ökar nu bemanningen, dessa poliser kommer förhoppningsvis interagera med lokalsamhället, bygga relationer med oss som bor i Järva och lära känna området. Detta tillsammans med en smartare stadsplanering där genomströmningen av människor ökar och fler engagerar sig i vårt område kommer det till skillnad från övervakning förmodligen ge positiva resultat för både trygghet och säkerhet.

Det här är inte en motion om att förbjuda kameraövervakning. Övervakning kan vara nödvändigt och fungera bra, men det behöver slås fast och att övervakningen ska regleras på ett sätt som möjliggör att den sker på ett rättssäkert och legitimt sätt. En väg att reglera kameraövervakning och samtidigt ställa krav på kontinuerlig utvärdering är genom att ställa krav på så kallade solnedgångsklausuler. Det innebär att tillståndet för övervak­ningen alltid ska ha en sluttid vid vilken tillståndet måste sökas igen. Denna typ av re­glering finns redan i många andra lagstiftningar, regleringar eller liknande och skulle i fallet kameraövervakning innebära att kravet på uppföljning, effekt och evidens bakas in i beslutet om tillstånd. På så vis går det att både kan värna om att brott beivras samtidigt som en på ett seriöst sätt tar hänsyn till evidens och enskildas integritet.

Joar Forssell (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)