Slopade koncessionsavgifter

Motion 2011/12:K295 av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

av Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att göra en översyn av koncessionsavgiften och möjligheten att avskaffa densamma.

Motivering

En fri och oberoende kommersiell radio är viktig för Sveriges mediemångfald. Det var inte längesedan Sverige hade ett betydligt smalare utbud som bestod av endast tre radiokanaler. I samband med den kommersiella radions etablering framstod det som legitimt för staten att ta ut en avgift för att erhålla tillstånd att sända radio. Den snabba tekniska utvecklingen har nu kommit längre, och tack vare internet finns nu möjligheten att välja mellan ett brett utbud av radiokanaler från världens alla hörn. Man kan idag lyssna på internetradio och välja kanaler helt fritt. Det är ett skäl till att göra en översyn av den koncessionsavgift som den kommersiella radion betalar i Sverige. Den har spelat ut sin roll och bör således avskaffas. Det finns ingen koppling mellan statens utgift och den avgift som den kommerisella radion betalar.

Ett eventuellt borttagande av koncessionsavgiften skulle ge ekonomiska möjligheter för den fria radion att erbjuda nyhetssändningar och annat regionalt innehåll, vilket skulle ge en ökad mångfald som många efterfrågar. I storstäderna finns ofta lokala och regionala sändningar. Däremot saknas de ofta i stora delar av Sverige på grund av koncessionsavgiften. Mot bakgrund av ovanstående bör en översyn göras där möjligheten att avskaffa koncessionsavgiften ses över. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Lars Beckman (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)