Slopande av 15-timmarsregeln inom förskolan

Motion 2013/14:Ub525 av Lena Sommestad m.fl. (S)

av Lena Sommestad m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att slopa 15-timmarsgränsen inom förskolan.

Motivering

De flesta kommuner i landet har inför en 15-timmarsregel inom förskolan. Det innebär att barn som har fått ett syskon eller barn vars föräldrar är arbetslösa inte får vara på förskolan längre än 15 timmar per vecka.

Denna 15-timmarsgräns bör slopas. Alla barn har ett behov av att leka och utvecklas, vilket främjas av möjligheten att fullt ut delta i den pedagogiska verksamheten på förskolan. Språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska är ett exempel. Om barn med annat modersmål än svenska får leka med andra barn lär de sig snabbare att uttrycka sig på det svenska språket. Barn som har fått ett syskon eller vars föräldrar av något annat skäl inte förvärvsarbetar kan också behöva stimulans i form av att få vara längre tid på förskolan. Självklart ska de föräldrar som önskar en kortare vistelsetid för sina barn ha den möjligheten, men den grundläggande rättigheten att vistas längre tid än 15 timmar på förskolan ska finnas för alla barn oavsett föräldrars sysselsättning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 2 oktober 2013

Lena Sommestad (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Carina Hägg (S)

Carina Ohlsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hillevi Larsson (S)

Kerstin Engle (S)

Kerstin Haglö (S)

Kerstin Nilsson (S)

Marie Nordén (S)

Monica Green (S)

Sara Karlsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)