Slopat fribelopp i studiemedlet

Motion 2013/14:Ub280 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att slopa studiemedlets fribelopp.

Motivering

Det finns en viss maximal inkomst en student får ha per kalenderhalvår utan att studiemedlen eller rekryteringsbidraget minskas. Fribeloppet har stegvis höjts under alliansregeringens tid vid makten. Det är bra och går i linje med arbetslinjen likaväl som det ger mer makt till den enskilde studenten att själv planera sitt liv. I dagsläget ligger fribeloppet på 136 400 kronor per kalenderår, vilket började gälla den 1 januari 2011. I regeringens budgetproposition för 2014 föreslås en höjning med ytterligare 30 000 kronor.

Höjningen är en mycket välkommen reform som görs för att underlätta och förbättra den enskilde studentens möjligheter att arbeta vid sidan av studierna. Höjningen av fribeloppet ger den studerande en ökad potential till förbättrad ekonomi och starkare arbetslivskoppling vid sidan av studierna. Med samma logik vore det faktiskt rimligt att helt slopa fribeloppet.

Situationen för studerande har på kort tid kraftigt förändrats. I dag är det möjligt att i stor utsträckning planera sina egna studier. Samtidigt har också arbetsmarknadens villkor förändrats. Varken studier eller arbete är något som med nödvändighet sker statiskt efter en på förhand bestämd mall. Därför ska den studerande själv ges förutsättningar att i möjligaste mån planera sin egen tid och inte styras och hindras av ett system. Med anledning av ovan bör regeringen se över möjligheten att helt slopa fribeloppet för studerande.

Stockholm den 2 oktober 2013

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)